مجله کودک 112 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفتهنامة کودکان ایران صاحبامتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» l مدیرمسؤول: مهدی ارگانی l سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی l مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی l تصویرگر: محمدحسین صلواتیان l مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء l مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا l عکس: امیرمحمد لاجورد l حروفچین: نیرالسادات والاتبار l توزیع: فرّخ فیّاض l امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج l نشانی: خیابان انقلاب- چهارراه حافظ- پلاک 962 l تلفن: 6706833 l نمابر: 6712211 l د مثل دوست: 3 l حکایت دوست: 4 l گزارش دوست: 6 l قصّة دوست: 8 l شعر دوست: 10 l تصویر دوست: 12 l دانش دوست: 14 l فکر دوست: 16 l مصور: 17 l سرگرمی دوست: 21 l یاد دوست: 22 l لبخند دوست: 24 l ورزش دوست: 26 l اخبار دوست: 28 l داستان دوست: 30 l جدول دوست: 32 شرح بازی روی جلد مسابقة «راز حیوانات ماقبل تاریخ» روی جلد، تصاویری از چند حیوان ماقبل تاریخ را میبینید که مربوط به مسابقة این ماه مجله است. کنار هر تصویر، یک حرف فارسی قرار داده شده است. این تصاویر، پایین صفحههای مجله، شمارههای 112، 113، 114 و 115 تکرار خواهند شد. به جای هر تصویر، حرف مربوط به آن را بگذارید. از کنار هم قراردادن این حرفها، در هر صفحه یک کلمه و در پایان 4 شماره (از 112 تا پایان 115) یک متن به دست میآورید (یادتان باشد روی جلد این شماره را برای پیداکردن این متن راهنمایی میکند). بعد از پیداکردن متن، تا دو هفته بعد از انتشار مجلة شماره 115 فرصت دارید تا پاسخهایتان را به نشانی ما بفرستید. فقط یادتان باشد متن را کامل بنویسید (یعنی تا پایان شماره 115) و روی پاکت حتماً بنویسید: مربوط به مسابقة «راز حیوانات ماقبل تاریخ».

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 2