مجله کودک 112 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 6

گزارش دوست هزار پنجره، رو به قرآن مدّتی پیش، همزمان با ماه مبارک رمضان، یازدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در تهران برگزار شد. بد نیست بدانید امسال در این نمایشگاه بچّهها نیز حضور چشمگیری داشتند و هر روز در سالن کودکان و نوجوانان، از فعّالیتهای قرآنی مخصوص خود استفاده میکردند. ما هم در یکی از روزهای برگزاری نمایشگاه، به جمع بچّههای حاضر در بخش کودکان و نوجوانان رفتیم، تا گزارشی از فعالیتهای آنها را در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، برای شما تهیّه کنیم. «یاسمن مرادمند» 10 ساله است و در کلاس چهارم دبستان درس میخواند. با یاسمن که به همراه خانوادهاش به نمایشگاه آمده است، در حالی که مشغول کشیدن نقاشی در بخش نقاشیهای قرآنی سالن کودک و نوجوان است، آشنا میشوم. یاسمن میگوید: «امروز چهارمین روزی است که برای شرکت در مسابقة نقّاشی به نمایشگاه قرآن میآیم.» میپرسم: «مگر هر روز در نمایشگاه، مسابقةنقّاشی برای بچّهها برگزار میشود؟» پاسخ میدهد: «بله، هر روز یک موضوع قرآنی از طرف مسئولان بخش کودک و نوجوان نمایشگاه به عنوان موضوع مسابقة نقّاشی مطرح میشود و بچّهها با موضوع مطرحشده در بخش نقّاشی با هم رقابت میکنند. مثلاً موضوع امروز مسابقة نقّاشی «زندگی حضرت یوسف(ع)» است و همانطور که میبینید من هم مشغول نقاشی یک صحنه از زندگی این پیامبر بزرگ هستم.» میپرسم: «چطور فهمیدی که هر روز مسابقة مورد علاقة شما یعنی نقّاشیهای قرآنی برگزار میشود؟» یاسمن در جواب میگوید: «روز اوّل که از طریق مدرسه و به اتفاق سایر همکلاسیهایم به سالن کودک و نوجوان آمدیم،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 6