مجله کودک 112 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 23

از زبان دوست l ... اثاث منزل ندارم. مختصر اثاثی است در قم و تهران،ملک همسرم میباشد. دو قطعه قالی در منزل است، دادهاند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال اینجانب و ورثه نیست، باید به سادات فقیر بدهند. چند جلد کتاب، بقیه کُتُبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمیدانم چقدر است، و چند جلد کتاب که در مدّتی که در تهران هستم، از طرف مؤلّفین، هدیه شده است که قیمت تقریبی آنها را نمیدانم، ولی قدر قابلی نیست. اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است، مِلک صاحبان منزل است، احمد اطّلاع دارد. [اعلام میزان داراییها، توسط حضرت امام(ره) براساس قانون اساسی] l داشتن مال،داشتن خانه، داشتن چیز، اینش مهم نیست. مهم این است که قلب انسان را،قلب انسان را اینها تسخیر کنند. این که مالاندوزی و ثروتاندوزی مذموم [ناپسند] است برای این است که این مالاندوزی و ثروتاندوزی و امثال اینها و زرق و برق دنیا، دل انسان را میکشاند به طرف غیر خدا... l ... این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدّیان امور اسلامی را از قشر مُرفه و از آن اشراف و اعیان و سلطنهها و مُلکها و اینها قرار نداد. l اسلام شخص اوّل مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایینتر از او بود در استفاده از مادّیات. l عظمت انسان به لباس و کلاه و اتومبیل و... نیست... شما میبینید که بزرگترین افراد بشر، انبیاء بودند و سادهترین از همه هم آنها بودند. در عین حالی که بزرگتر از همه بودند...، در عین حال سادهترین افراد بودند در وضع زندگیشان،... آیینه دوست

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 23