مجله کودک 112 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 32

جدول دوست جدول چند ستونه! افقی 1- خطّ سفید ابر مانندی که از میلیونها ستاره تشکیل شده و شبها در آسمان دیده میشود. 2- هم در تئاتر دارند، هم در اتومبیل - مادر باران! 3- ذرّات پراکنده بخار آب موجود در هوای نزدیک زمین را گویند. 4- جای پا. 5- رگ گردن - کسی که در کار دادوستد و بازار است. 6- غذای اصلی ما ایرانیها - نامی پسرانه، البته نام پرندة خطرناکی هم هست. 7- درخت انگور. 8- محصول درد! 9- زیبایی را با آن مثال میزنند - حرارت بالای بدن. 10- لانة پرندگان. عمودی 1- ناشنوا. 2- دانة خوشبو. 3- پایان زندگی فانی و دنیوی - از جانوران آبزی. 4- گواهیدهنده - بذلهگو. 5- مایع حیات. 6- جنس مذکّر. 7- روز نیست! 8- واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع. 9- نفس خسته. 10- صف و رده. 11- ویتامین انعقاد خون. 12- محصول دل سوخته. 13- از اعداد دورقمی، از حروف انگلیسی هم هست! 14- پایه و اساس. 15- من و شما. 16- غذای بیمار. 17- هر هزار کیلوگرم را گویند. 18- از میوههای پاییزی، شبیه سیب. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مکعبی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 32