مجله کودک 159 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 159 صفحه 16

آشنایی با نهج البلاغه زمامدار در شمارة قبل ، سعی کردم کتاب عظیم « نهج البلاغه » را در چند جملة کوتاه به شما دوستان خوب مجلّة « دوست » معرّفی کنم . وعده دادم که از این شماره ، یکی از نامه های معروف این کتاب را برای شما بخوانم . امّا قبل از خواندن این نامة بلند و پر معنا لازم است چند جمله ای توضیح بدهم : بعد از وفات پیامبر مخالفان علی ( ع ) اجازه ندادند که او به حقّ الهی خودش برسد و حکومت اسلامی را در دست بگیرد . در نتیجه امام برای مدّت 25 سال خانه نشین شد. وقتی سرانجام علی ( ع ) رهبری و حکومت مسلمانان را در دست گرفت . بیشتر حاکمان ، فرمانروایان ، مسئولان و کارمندان حکومت اسلامی ، آدمهایی فاسد ، نالایق و بی کفایت بودند ، که از راه و رسم حکومت پیغمبر ، فاصلة زیادی گرفته بودند . امام ناچار بود به جای این افراد گمراه و نادرست ، انسانهایی مومن و درستکار را بنشاند . یکی از این انسان های مؤمن و صالح ، دوست صادق و یار وفادار امام ، « مالک اشتر نخعی » بود . امام به مالک اشتر دستور داد به سرزمین مصر برود و حکومت آنجا را به دست بگیرد . در حالی که مالک با خانواداش آماده این سفر دور و دراز می شدند . امام نامه بلندی نوشت و آن را مهر کرد و به دست مالک داد ، تا دستور کار و راهنمای حکومت او باشد . اگر چه مالک ، در راه مصر ، به دست دشمنان اسلام شهید شد و هرگز به مقصد نرسید ، امّا نامه ای که امام برای او نوشته بود ، می تواند برای همیشه سرمشق و راهنمای کسانی باشد که می خواهند بر مردم حکومت کنند . ادامه دارد در سال 1954 برای کم کردن هزینه و سرعت بخشیدن به کار تولید بعضی خطوط اضافه از بدن اسپایک حذف شد . در این فیلم کسی متوجه این حذفیات نشده بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 159صفحه 16