مجله کودک 168 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 39

39 جدول مربع های بزرگ وکوچک افقی 1. بخارآب پراکنده درهوا - « رابرت کُخ » واکسن این بیماری را کشف کرد. 2. تکیه به جایی ، البته خودمانی آن. 3. نفی عرب - دل آزارکهنه 4. من وشما - خیر نیست. 5. سنگریزه همراه با ماسه 6. حرارت بالای بدن - بر سر می روید. 7. حرف همراهی - عدد یازده - ویتامین انعقاد خون 8. پروردگار- حرف نفی و نداشتن چیزی - ازغلات. 9. جنبش وحرکت هوا 10. حرف ندا 11. زیاد نیست 12. خانه. عمودی 1. میوه وثمره 2. قالب - بهترین دوست انسان. 3. مادرعرب- حوض داخل حمام ! 4. دانۀ خوشبو - غذای بیمار- موجودی که درآب زندگی می کند. 5. هر3 کیلوگرم را گویند- همان تئاتراست - ناشنوا. 6. غوزه پنبه - درجه حرارت 7. اثرچربی برروی لباس - جوی خون - می گویند بار... به سرمنزل نمی رسد 8. ضمیرسوم شخصی مفرد پاسخ جدول شماره گذشته جدول 2 مربع ►◦ سربازارتش انگلستان - واحد یورکشایر- سال 1940 ◦ افسرفرماندهی نیروی دریایی انگلستان - سال 1940◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 39