مجله کودک 198 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 198 صفحه 20

لغتنامه قرآنی حرف: «ض» ضُحی یکی از سورههای بسیار زیبای جزء آخر قرآن، «ضُحی» یا «وَالضُحی» نام دارد. متاسفانه خیلی از بچهها ـ و حتی بزرگترها ـ والضحی را درست نمیخوانند و به جای تشدید آن توجه نمیکنند. در این کلمه، حرفهای الف و لام خوانده نمیشود و تشدید هم روی حرف «ض» است. پس بخوانیم: «وَضْ ـ ضُحا». در اول کلمه سورة «والضُّحی» خداوند قسم خورده است. اما به چه چیزی؟ به روشنایی! ضُحی، یعنی روشناییِ خورشید، وقتی که همه جا را به خوبی فرا میگیرد، یعنی نور کامل خورشید، که با تمام روشناییاش آسمان و زمین را پر میکند. کلمة ضُحی؛ اوج، شدت و گسترش نور خورشید را میرساند، که زمان آن یکی دو ساعت بعد از طلوع خورشید است. پس ضُحی به طلوع خورشید گفته نمیشود، به زمانی گفته میشود که چند ساعتی از شروع روز گذشته، همه از خواب شبانه بیدار شده و با خوشحالی و امیدواری مشغول کار هستند. به قول سورة «اَعراف» در چنین وقتی که هرکس سرش به کارش، یا بازی و تفریحی گرم است، ناگهان فرمان خداوند نازل میشود و... همه را غافلگیر میکند! ¡ نمای عقب اگزوزها به صورت دوتایی و در محفظه مخصوص کار گذاشته شدهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 198صفحه 20