مجله کودک 204 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 4

حکایت بندهای صالح هر یک از حادثههای بزرگ سال 1360 مانند، فاجعه هفتم تیر یا شهادت شهیدان رجایی و باهنر به تنهایی میتوانست نظام اسلامی را از پای درآورد. اما ایمان سرشار و درایت سیاسی امام به همراه هوشیاری مردم مومن ایران باعث شد تا گزندی به نظام نرسد. از سوی دیگر، از ابتدای نهضت، امام به مردم آموخته بود که انقلاب اسلامی به اشخاص وابسته نیست و محافظ انقلاب، خداوند و ایمان مردم خداجو است. پس از فاجعه هفتم تیر سال 1360 که دهها تن از یاران امام و مسئولین نظام به شهادت رسیدند مسئولین گروهک منافقین به همراه رئیس جمهور عزل شده (بنی صدر)، مجبور شدند با لباس و آرایش زنانه از کشور فرار کنند. فرار آنها توسط خلبان شاه که هدایت هواپیمای شاه را در فرارش برعهده داشت انجام گرفت. در آن زمان، هنوز تعدادی از نیروهای ضدانقلابی، در جاهایی مانند فرودگاه تهران، نفوذ داشتند که چندی بعد شناسایی و دستگیر شدند. فرانسه با اینکه شعار حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را سر میداد اما منافقین و بنیصدر را پذیرا شد. آنها نیز از این کشور اطلاعیه میدادند و مسئولیت ترورها و انفجارها را برعهده میگرفتند. کشور از یک سو درگیر جنگ تحمیل شده از سوی عراق بود و از سوی دیگر فضای ترور و شهادت نیروهای انقلابی که منافقین ایجا کرده بودند سال پرآشوبی را برای کشورمان به وجود آورده بود. ترور امامان جمعه، چهرههای سیاسی و مدیران نظام از یک طرف و از سوی دیگر به شهادت رساندن افراد زیادی از مردم کوچه و بازار به جرم دفاع و پاسداری از انقلاب، گوشهای از جنایات منافقین کوردل بود... (ادامه دارد) شرک به توطئه پدر فیونا (شاه) بر علیه خود پی میبرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 4