مجله کودک 232 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام«ره» بازی شرح روی جلد کدام غلاف؟! وزنه بردار روی جلد حسابی گیج شده است. او نمی داند از سه غلاف پشت جلد کدامشان مربوط به وزنه ی اوست. آیا می توانید او را راهنمایی کنید؟! •مدیر مسئول: مهدی ارگانی •سردبیران: افشین علاء-سیامک سرمدی •مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی •تصویرگر: محمدحسین صلواتیان •مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء •عکس:امیر محمد لاجورد •حروفچین:نیرالسادات والاتبار • امور مشترکین: محمد رضا اصغری فیلم در مجله عادت جدید امپراتور قسمت پنجم لیتوگرافی و چاپ:مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی:خیابان انقلاب اسلامی0 چهارراه حافظ-پلاک 962 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 2