مجله کودک 281 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 9

پرنده همان طور جینگیلی جینگیلی آواز می خواند . روباه به پرنده نزدیک می شود . روباه هم جینگیلی جینگیلی آواز می خواند . پرنده از خوش حالی به هوا پرواز می کند . مادر می گوید : « چه روباه حیله گری بود ! » کلاغ و کبوتر و گنجشک با تعجب به روباه نگاه می کنند . پرنده به طرف روباه می رود . آن ها با هم جینگیلی جینگیلی آواز می خوانند . پدر می گوید : « روباه می خواست پرنده را شکار کند . » پرنده جینگیلی جینگیلی آواز می خواند . روباه یواش یواش به او نزدیک می شود . مادر می گوید : « پرنده ها تا دیدند روباه به پرنده نزدیک می شود آن ها هم جینگیلی جینگیلی آواز خواندند . » پرنده با تعجب به کبوتر و کلاغ و گنجشک نگاه می کند . روباه به پرنده حمله می کند . پرنده به آسمان می پرد و کنار پرنده ها می نشیند . آن ها با هم جینگیلی جینگیلی آواز می خواندند . روباه خشمگین می شود و زوزه می کشد . پرنده ها همان طور آواز جینگیلی جینگیلی می خوانند . صدها زبان مختلف در هندوستان وجود دارد اما زبان رسمی این کشور « هندی » نام دارد . در مدرسه های هند این زبان تدریس می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 9