مجله کودک 282 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 9

عروسک بلوری عمو آهنگر به عروسک بلوری گفت : « کوره ی من برای آهن آب کردن است ، نه بلور . اما دوست داری ، بفرما ! » عمو بلورساز هم به عروسک آهنی گفت : « کوره ی من برای بلور آب کردن است ، نه آهن . اما دوست داری ، بفرما ! » عروسک بلوری رفت تو کوره ی عمو آهنگر و عروسک آهنی هم رفت تو کوره ی عمو بلورساز . آن وقت آتش گُر گُر سوخت . الو گرفت . سرخ شد . گداخته شد . آتش جهنم شد و عروسک بلوری نفهمید کی آب شد . عروسک آهنی هم نفهمید کی ذوب شد . عمو آهنگر گفت : « خُب عروسک بلوری ! حالا آب شدی ، بگو چکار کنم ؟ » عمو بلورساز هم گفت : « خُب عروسک آهنی !حالا آب شدی ، بگو چکار کنم ؟ » اما دیگر عروسک بلوری و عروسک آهنی نبود . عمو آهنگر به عمو بلورساز نگاه کرد و گفت : « عموجان چکار کنیم ؟ » را بیشتر شرح داد . اما اطلاعات کامل تر درباره ی اتم با تحقیقات دانشمندانی مانند « ارنست رادرفورد » به دست آمد . او هسته ی اتم را کشف کرد . « ارنست رادرفورد »

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 9