مجله کودک 282 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 19

به روی آن سوار نمود و همراه آن اوج گرفت و گشتی در آسمان ها زد . ساختن هواپیما های کاغذی چیزی است که احسان بسیار در آن تبحر پیدا کرده است ،از بس که کاغذ تا کرده و ساخت انواع هواپیما را تجربه کرده است . هواپیماهایی که او می سازد هر چند برای مدت . . . کوتاهی ، اما می توانند خیلی نرم در آسمان پرواز کنند و دل احسان را نیز با خود به بالا ببرند . احسان بی تاب روزی است که بتواند پرواز کند . سر او بسیاری از وقت ها روبه بالاست . شنیدن صدای یک هواپیما کافی است که تا او مدت ها خط پرواز آن هواپیما را دنبال کند و آنقدر نگاهش کند تا از نظرش ناپدید شود . علیرغم تصمیم اکیدی که احسان به خلبان شدن دارد اما هنوز در بعضی از مسائل دارای شک و دودلی است . مثلا او هنوز نتوانسته تصمیم بگیرد که آیا می خواهد خلبان یک هواپیمای مسافربری باشد یا خلبان یک هواپیمای شکاری ؟ آخر ، او معتقد است که هواپیما های شکاری به خاطر سرعت بسیار زیادی . . . « حمورایی » یکی از مشهورترین پادشاهان بابل بود . او برای اولین بار قوانین شهرنشینی و رعایت حقوق شهروندی را در جهان پایه گذاری کرد . قوانین حمورایی بر روی سنگ نوشته شده بود و نشان از تمدن درخشان بابلی ها دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 19