مجله کودک 285 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 285 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند حضرت امام (س) زاهدی کامل بودند ، با اینکه دهها سال ، مبالغ هنگفتی در اختیار ایشان قرار داشت . هرگز نه در زندگی مادی خودشان تغییری حاصل شد ، نه در زندگی مادی پسرشان مرحوم حاج آقا مصطفی . یکی از روحانیون در خاطرات خود نوشته است ؛ در نجف با حاج آقا مصطفی زیاد رفت و آمد می کردم و ایشان هم گاه گاه مرا به ناهار و شام دعوت می کردند . روزی از ایشان پرسیدم : "شنید ه ام شما از آقایان مراجع دیگر هم شهریه می گیرید . این کار چه ضرورتی دارد ؟ مگر شما نیازی دارید ؟" ایشان با تبسمی گفتند : "پدرم فقط مخارج متوسط زندگی مرا می پردازد ، مثل مخارج غذا و اجاره خانه ، اما من به کتاب هم نیاز دارم و برای خریدن آن پولی ندارم . برای همین مجبورم که شهریه ی مراجع دیگر را هم بپذیرم ." من ازاین ماجرا تعجب کردم تعجب من وقتی بیشتر شد که بعدها وصیتنامه ی حاج آقا مصطفی را دیدم . در آن وصیتنامه ، آن مرحوم نوشته بودند : "من از مال دنیا هیچ چیز ندارم ، نه مالی ، نه خانه ای ، نه باغی ، نه زمینی . . ." توجه به این نکته بسیار مهم است که پولی که حضرت امام در اختبار داشتند - بخصوص در این اواخر - بسیار زیاد بود . شاید شهریه ای که در هر ماه به حوزه های علمیه ی مختلف می دادند . حدود صد میلیون تومان این امپراتوری مرکز هنر ، معماری ، فرهنگ و تمدن اروپا در قرن های گذشته بود که از اسپانیا تا سوریه ی فعلی گسترده شده بود . انی امپراتوری در سال 1453 میلادی توسط امپراتوری عثمانی از میان رفت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 285صفحه 4