مجله کودک 294 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 10

یک پیراهن برای قنبر مجید ملامحمدی حضرت علی(ع) در کوفه آن قدر غریب بود که خیلی ها او را نمی شناختند مثل آن مرد جوان ، که در مغازه پارچه فروشی پدرش کار می کرد . حضرت علی(ع) دو تا پیراهن از او خرید . دو تا پیراهن ساده و ارزان ، بعد با خوشرویی پرسید: "قیمتش چند می شود ؟" مرد جوان گفت: "آن یکی که بهتر است سه درهم و آن دیگری دو درهم !" حضرت علی (ع) آنها را به قنبر نشان داد و پرسید: "خوب است ؟" قنبر گفت:"بله ، مخصوصا آن یکی که بهتر است ." حضرت علی(ع) پنج درهم به فروشنده ی جوان داد ، بعد به همراه قنبر به خانه بازگشت . در خانه قنبر نشست . پیراهن سه درهمی را جلوی او گذاشت وگفت: "این برای تو ، آن یکی هم برای من !" صورت قنبر از خجالت سرخ شد . او گفت: "اما شما باید آن پیراهن بهتر را بپوشید ، چون امام وخلیفه مسلمانان هستید ." E مثل Egypt (مصر باستان): بیش از پنج هزار سال پیش ، تمدنی درخشان و باشکوه درکناره ی رود نیل وجودداشت که تمدن مصر باستان نامیده می شود . مصریان به خدایان متعددی عقیده داشتند فرمانروای مصریان ، فرعون نام داشت . فرعون های مصر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 10