مجله کودک 295 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 9

را بهتر و بیشتر بشناسم . پرسیدم : "چی شد که آقا جون رو به زندان بردن ؟" عمه زهرا گفت : "بعد از پانزده خرداد سال 1342 که امام خمینی را دستگیر کردند ، در بیشتر شهرهای ایران ، مردم به رژیم شاه اعتراض کردند . روحانیت هم که در صف اول این اعتراض ها بود ، از طرف رژیم با فشار زیادی روبرو شد . در بین روحانیت ، کسانی بودند که علاقه ی زیادی به امام خمینی داشتند و شاه نمی توانست آن ها را تحمل کند . آقا جون هم که در شهر ما ، مورد احترام همه بود ، نتوانست در برابر اهانت به مام سکوت کند و سخنرانی هی تندی علیه شاه و آمریکا انجام داد به خاطر همین یک شب ساواکی ها به خانه ی ما ریختند و آقا جون را دستگیر کردند . با تعجب پرسیدم : "ساواکی ها ؟ آن ها دیگه کی بودن ؟" عمه زهرا گفت : "ساواک ، سازمان امنیت شاه بود که وظیفه داشت مخالفان حکومت را سرکوب کند . شاه از بیرحم ترین و خونخوارترین آدم ها در این سازمان استفاده می کرد آن ها هم مخالفان را شکنجه می کردند تا از آن ها اعتراف بگیرند ." پرسیدم : "پدر بزرگ را هم شکنجه کردند تا اعتراف کند ؟ به چی ؟" عمه زهرا گفت : "آنها آقا جون رو به خاطر سخنرانی هایش زندانی کردند . اما در زندان شکنجه اش می کردند تا بگوید با چه کسانی در قم ، در ارتباط بوده است ." از شنیدن نام قم تعجب کردم . می دانستم که قم ، یکی از شهرهای مرکزی ایران است . که به خاطر حضرت معصومه (س) در آن ، احترام زیادی بین ایرانیان دارد . اما نمی دانستم ارتباط داشتن با افرادی در قم ، چرا می توانست جرم بزرگی باشد . می خواستم همین سوال را از عمه زهرا بپرسم که ناگهان با شنیدن صدای آقاجون ، هر دوی ما غافلگیر شدیم . آن قدر غرق گفت و گوشده بودیم ، که نفهمیدیم کی آقا جون از خواب بیدار شده و آمده روی ایوان ، من و عمه زهرا با نگرانی به طرف آقا جون برگشتیم . اما آقا جون که معلوم بود حالش بهتر شده ، مهربان تر از همیشه ، با چهره ای که هم اخم داشت و هم لبخند ، شوخی کنان گفت : - شما دو تا دارین غیبت منومی کنین ؟ ادامه دارد موتور جت 1- هوا از این قست وارد موتور جت می شود . 2- پره های بزرگ ، هوا به داخل موتور می مکند . 3- کمپرسورهی موتور جت ، هوا را با قدرت وشدت زیاد فشرده می کنند . 4- در این محل سوخت هواپیما با کمک هوای فشرده شده کمپر سورها ، می سوزد 5- هوای داغ و گازهای خروجی ، توربین موتور جت را می چرخانند و سبب حرکت سریع موتور به سوی جلو می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 9