مجله کودک 302 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 14

را باز می کنم باران چک چک از سر وصورت و لباسم می بارد ، چک چک ، چک چک ! بابا بزرگ اوهوم اوهوم سرفه می کند . صورتش مثل مداد قرمز می شود از چشمش اشک می آید . باران صدای اوهوم اوهوم رادوست ندارد ، اوهوم اوهوم ، اوهوم اوهوم ! همه ی صداهای باران را به بابا بزرگ می گویم . او صداها را مرتب می کند ، این طوری تالاپ تولوپ ، چلپ چلوپ ، تاراق توروق ، شالام شولوم ، آوهوم ، اوهوم . این آخری صدای خودش است . می گوید باران سرما بخورد . اینطور سرفه می کند . بقیه صداها را هم به صف می کند این طوری ، شرشر ، تاق تاق ، شلپ شلپ ، شلم شلم ، چک چک ، پچ پچ ، چرچر ، جر جر ، این آخری مال بابا بزرگ است . او به حرفم گوش نمی دهد . باران از صدای اوهوم اوهوم و جر جر خوشش نمی آید . برای باران آواز می خوانم تا ناراحت نشود این طوری ، تالاپ تولوپ ، تاراق توروق ، شالام شولوم ، چلپ چلوپ ! شرشر ، قل قل ، "لااله الا الله محمد رسول الله" شعار عمومی مسلمانان سراسر جهان است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 14