مجله کودک 302 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 15

شلپ شلپ ، شلم شلم ، پچ پچ ، چک چک ، چرچر ! بابا بزرگ خیلی خوشحال می شود از خوشحالی به هوا می پرد . اوهوم اوهوم یادش می رود و می گوید : "باران آواز می خواند ! باران آواز می خواند ! باران جان باز بخوان !" دوستم از کوچه مرا صدا می کند و می گوید : "باران نمی آیی بازی ؟" بدو بدو به کوچه می روم . باران دیگر نمی بارد . من و دوستم با صداهای باران بازی می کنیم و آواز می خوانیم ، باران آوازش را به ما یاد داد ورفت ، این طوری ، تالاپ تولوپ ، تاراق توروق ، شالام شولوم ، چلپ چلوپ ، شرشر ، قل قل ، شلپ شلپ ، شلم شلم ، پچ پچ ، چک چک ، چرچر ، . . . مکه و خانه کعبه ، نقطه ای است که مسلمانان به سوی آن نماز می گزارند . همه سالهمیلیون ها مسلمان از سراسر جهان به زیارت خانه ی خدا یا همان کعبه می روند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 15