مجله کودک 309 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 16

بر لب تو خنده تا جوانه زد گل دمید و سبزه رُست و عید شد از نگاه کردم و مهربان تو قلبهای خسته پر از امید شد ماهی مرکب جانداری آبزی است که هنگام فرار از دست دشمن ماده ای مشکی رنگ (مانند مرکب مشکی) از خود خارج می کند تا مسافتی در اطراف او تاریک شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 16