مجله کودک 331 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 331 صفحه 16

پنج شنبه 12 اردیبهشت معلّمی عشق است معلّمی شعل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر است و هنر شگفت معلّمی از آن خداوند جهان است. در قرآنکریم، خداوند خود را معلّم مینامد امّا ابتدا از آفرینش سخن میگوید آنگاه مقام معلّم بودن را عنوان میکند. در واقع دست توانای معلّم است که چشمانداز آیندهی ما را رسم میکند به همین خاطر حضرتعلی(ع) میفرماید؛ هر کس چیزی به من بیاموزد، مرا بندهی خویش کرده است. این موضوع، قدر و ارزش معلّمی و معلّمان را نشان میدهد که تا چه اندازه در سرنوشت یک ملت موثر است. میتوانم در سایهی آموختن گنج عشق جاودان اندوختن اوّل از استاد، یاد آموختیم پس، سودای سواد آموختیم از پدر گر قالب تن یافتیم از معلّم جان روشن یافتیم نام رز: سوتهامپتون ارتفاع بوته : یک متر و ده سانتی متر تیپ : بوته ای گل خوشه ای استقامت گل: بسیار مقاوم زمان گل دهی : تابستان تا پاییز

مجلات دوست کودکانمجله کودک 331صفحه 16