مجله کودک 397 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 6

عکس داشتند. حالا خدا میداند که عکس درست است یا نه. از مزانی که امام عکس را دیدند، آن را روی بخاری در باربر چشمانشان گذاشتند. عکس چهرهی جوانی است حدود هفده- هجدهساله. حضرتامام میگفتند: چون این عکس را من به عنوان عکس حضرترسول(ص) قبول کردهام، خیلی به آن علاقه دارم. روزی دربارهی معجراج حضرترسول(ص) از امام سوال کردم. ایشان برای من توضیح دادند که چگونه پیامبر به معراج رفتهاند. من بیاختیار پرسیدم: «آیا پیامبر واقعاً خودشان بودند؟» تا امام احساس کردند که من میخواهم بگویم که آیا روح پیامبر(ص) به معراج رفت یا خود حضرت، گفتند: خدا را قادر نمیدانید؟ خدا را قادر بدانید، این چیزها پیش خدا مسئلهای نیست. موضوع تمبر: منظره طبیعی آفریقای جنوبی قیمت: یک پنی سال انتشار: 1857

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 6