مجله کودک 397 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 30

فوتبال هم فوتبال قدیم! کارشناسان، سه دههی شصت، هفتاد و هشتاد را بهترین سالهای فوتبال جهان میدانند. زیرا در این سه دهه ستارگان نامدار و با تکنیکی در مستطیل سبز فوتبال خودنمایی کردند. پله، کرایف، بکنباوئر و آخرین آنها مارادونا از جملهی این ستارگان بودند. امّا از دههی نود به بعد، فوتبال بیش از اندازه تجاری و اقتصادی شد. بیشتر فوتبالیستها به تاجرانی تبدیل شدهاند که سرمایهشان ساق پاهایشان است و احتیاط و فکر کردن به نتیجه جای خود را به تلاش برای جذابیت بخشیدن به بازی داده است. موضوع تمبر: درخت سدار قیمت: یک دهم واحد سال انتشار: 1930

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 30