مجله کودک 459 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی دانههای انار روی جلد مقدار زیادی انار دانه شده را میبینید که به صورت پراکنده قرار داده شدهاند. دختربچهی پشت جلد قرار است انارهای روی جلد را داخل کاسههایی که در سینی قرار داده است بریزد. اگر قرار باشد در هر کاسه فقط 25 دانه انار ریخته شود، چند کاسه پر خواهد شد؟ Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن: 66706833 نمابر: 66702211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست قصه دوست ورزش دوست کتاب کامل گلهای لاله جلد اول فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه گل گیزرکرون گل یوکوهاما گل آپریکوت .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 2