مجله کودک 459 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 6

کودک گرسنه علیاصغر نصرتی شب سیاه و کوچه خلوت شهر خالی از هیاهو ماه پیدا، یک نفر هم تا سحر بیدار با او □  کلبهای در کوچه ساکت کودکی در کلبه خسته کودک تنها گرسنه منتظر بر در نشسته  در سکوت سرد کوچه میشود یک سایه پیدا سایهی یک مرد خسته سایهی یک مرد تنها  Õ نام گل:آپریکوت Õ ارتفاع: 45 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1953

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 6