مجله کودک 459 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 11

Õ گفتید که فیلسوفها به دنبال کشف حقیقت میگردند. چرا فیلسوفها در همه جای دنیا و در همه طول تاریخ همگی به یک حقیقت نرسیدهاند؟ کسی که کاری فلسفی انجام میدهد فرقهای بسیاری با دیگر دانشمندان، مثلاً دانشمندان علوم تجربی دارد. یک موقع هست که موضوعی را میتوان به چشم دید، لمسش کرد، جزئیاتش را بررسی کرد و روی آن آزمایشهای مختلفی انجام داد. وقتی در مورد فلسفه صحبت میکنیم با موضوعاتی سروکار داریم که چنین تجربیاتی را نمیتوان در مورد آنها داشت. به عنوان مثال وقتی یک فیلسوف درباره نیستی و یا آغاز زمان فکر میکند چه چیزی در دست دارد تا روی آن مطالعه کند؟ معیار فلسفه، اندیشه انسان است، اندیشه هم به هر حال خطاپذیر است. اندیشه خطاپذیر آدمی و درگیری او با موضوعات پیچیده، طبعاً باعث ارائه نظریات گاهی متناقض و جور و واجوری از طرف فیلسوفها شده است. Õ به آغاز زمان اشاره کردید، یک سؤال آشنا، اول مرغ بوده است یا تخممرغ؟ و اصلاً آیا این سؤال یک سؤال فلسفی است؟ بیشتر به یک شوخی شبیه است. فلسفه جزو شریفترین علوم است و از چنین علم شریفی انتظار میرود تا درباره مسائل مهمتری صحبت کند، مسائلی مهم که ذهن بشر را بسیار با خود درگیر کرده و جزو دغدغههای اصلی اوست. Õ اولین سؤال شاید شکل شوخیمآبانهای داشته باشد اما به هر حال میتواند سؤال مهمی باشد. ضمن اینکه جواب خیلی از سؤالات بزرگ میتواند با پیدا کردن جواب سؤالهای کوچکتر پیدا شود. بله اما آیا همزمان نمیتوان به مسائل مهمتر پرداخت؟ به جای صحبت درباره موضوعاتی که احتمالاً و در نهایت حقیقتی را عاید ما نخواهد کرد میتوان به صحبت درباره مسائلی نشست که ما را به کشف یک حقیقت میرساند. در مورد همان سؤال مهمتر این نیست به این پرداخته شود که آیا بودن مرغ یا تخممرغ علتی دارد و یا اینکه همین طوری و بر سر اتفاق بهوجود آمده است؟ Õخودبهخود که بهوجود نیامده، در نهایت خدا آن را آفریده است. اینکه بله، کلاً هستی آفریده اوست. در مسیر این سؤال که آیا این دنیا همین طوری و بر سر اتفاق بهوجود آمده و یا اینکه خالق و آفرینندهای دارد به چیزی میرسیم که به آن واجبالوجود گفته میشود. کودکان سالها بعد با موضوعات علت و معلول آشنا خواهند شد که روشن میکند هر Õ نام گل: بلونا Õ ارتفاع: 50 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1944

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 11