مجله کودک 459 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 34

پسر آن قدر قوی شده بود که به راحتی یک نهال را با ریشه از خاک بیرون کشید. غول فکر کرد: «باید قویتر از این بشود.» باز هم او را برد و دو سال دیگر به او غذا داد و بعد پسر را به جنگل آورد که امتحانش کند. این بار پسر یک درخت خیلی بزرگ را از خاک درآورد. ولی باز غول فکر کرد که هنوز به اندازهی کافی قوی نشده و باز هم دو سال دیگر به او غذا داد و بعد او را به جنگل برد و گفت: «حالا یک درخت تنومند را از خاک درآور.» پسر، بدون زحمت، کلفتترین درخت بلوط را از خاک بیرون آورد و غول گفت: «تو دیگر موجود ضعیفی نیستی و میتوانی به خانهات Õ نام گل: الگانت لیدی Õ ارتفاع: 60 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1953

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 34