مجله کودک 468 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 24

یکی از سختترین ورزشهای دوچرخهسواری، مسابقات سهگانه دوچرخهسواری نام دارد. در این مسابقات، همزمان و در طی 8 ساعت مسابقات دو، شنا و دوچرخهسواری با هم انجام میشود که بسیار طاقتفرساست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 24