مجله کودک 487 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 13

خاصی زدهاند، کمااینکه درصدخانههایی از دنیا تلسکوپهایی بهکار گرفته شدهاند که آینهای حتی یا قطر چند متر دارند. Õ رصدخانهها را به دور از شهرها میسازند. آیا در شهری چون تهران که آلودگی هوای زیادی دارد میتوان با این تلسکوپها به رصدکردن آسمان پرداخت؟ قطعاً هوای آلوده مانند مانعی برای یک رصد خوب عمل میکند اما شهری چون تهران که جدا از بحث آلودگی هوا، با آلودگی نوری بسیاری هم مواجه است. میزان نوری که بر فراز این شهر و چنین شهرهایی بزرگی وجود دارد مانع از انجام یک رصد خوب میشود. معمول بر این است که علاقمندان به نجوم، رصد آسمان را تا حد امکان از جایی انجام میدهند که به دور از هر نوع آلودگی هوا یا آلودگی نوری باشد. بیشک مکانی که از آنجا به رصد آسمان میپردازید خیلی مهم است و همانطور که اشاره کردید رصدخانهها را عموماً در مکانهایی بسیار دور از شهرها میسازند. آسمان پر ستاره یک کویر را دیدهاید؟ احساس میکنید میتوانید دست دراز کرده و ستارهها را بگیرید. مقایسه کنید با آسمان تهران که در بیشتر شبها تنها تعداد اندکی ستاره در خود دارد، یا به عبارتی ما توانایی دیدن تعداد بیشتری از آنها را با چشم غیرمسلحمان نداریم. به هر حال حتی در آسمان این شهر هم میتوان با تلسکوپ به رصد اجرامی مانند ماه و سیارات و... پرداخت. Õ به بیشتر تلسکوپها، یک دوربین کوچک دیگر هم وصل شده است. به دلیل قدرت بزرگنمایی تلسکوپها و به دلیل اینکه تصویر در بعضی از آنها وارونه تشکیل میشود نشانه گرفتن یک جرم آسمانی کار چندان سادهای نیست. این دوربینهای کوچک درواقع به عنوان ردیاب بهکار میروند. ابتدا به کمک آنها جرم مورد نظر ردیابی شده و سپس اقدام به نگاه کردن از درون تلسکوپ میکنیم. Õ در اینجا کلی تلسکوپ وجود دارد، اما سقفی هم بالای سرمان است و در نتیجه امکان رصد آسمان وجود ندارد. اگرچه این تلسکوپها در این محیط کارایی ندارند اما با این حال حس خوبی به من میدهند. حقیقت این است که من هم همیشه در اینجا و در لابلای این تلسکوپها چنین حسی دارم. من تلسکوپها را خیلی دوست دارم. سیب زرد که در کشور ما به سیب لبنان هم معروف است طعم و مزهای ترش و شیرین دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 13