مجله کودک 487 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 18

زمان برداشت محصول، غول خودخواه، مثل این که مویش را آتش زده باشند، زودتر از مرد کشاورز، سرِ زمین حاضر بود! او در حالی که کلمهای درشت و چاق و چله را تماشا میکرد، با خودش گفت: «بَهبه از این محصول! وقتی که قسمتِ روی زمین این قدر درشت و سنگین شده باشد، فکر کن دیگر زیرِ زمین چه خبرهایی هست؟!...» و با این فکر، آب از دهانش جاری شد. در این موقع، مرد کشاورز از راه رسید و سلام کرد و شرط و قرار را به یاد غول آورد. آن وقت نشست و از یک سرِ زمین شروع کرد به جمعآوری محصول کلم. ایوان هم ایستاده بود و تماشا میکرد تا نوبت او برسد. وقتی تمام کلمها از ساقه بریده شد و در کیسه گونیهای بزرگ جا گرفت، یوسیفا به غول کوهستان نگاه کرد و با اشاره به زمین، گفت: «بفرمایید قربان! بقیهاش سهم شماست!» ایوان با خوشحالی کنار بوتهها نشست و تند و تند مشغول بیرون کشیدن ساقهها و ریشههای کلم از توی خاک شد. اما هرچه جلوتر میرفت، هم تعجبش بیشتر میشد و هم بیش از پیش نومید و درمانده میشد. آخر زیرِ خاک، غیر از دنبالهی ساقههای چوبی کلم و یک مُشت ریشهی دراز و بیمصرف، چیزی نبود! (ادامه دارد) گلابی میوهای خوشمزه و همخانواده سیب و به است. گلابی منبع ویتامین C و مس است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 18