مجله کودک 502 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 24

خانه رسیدند. بچهها با دستهای کوچکشان شروع کردند به کوبیدن در. بعد از مدتی مردی با چهره عبوس در را باز کرد گفت چه خبر است. در را از جا کندید. بچهها گفتند ما آمدهایم ماه را با خود ببریم. مرد کمی سکوت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 24