مجله کودک 505 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 43

راحت شد. داشت به طرف ده برمیگشت که صدای سحربانو را شنید. او همانطور که به گودال نگاه میکرد میگفت: فردا به همه میگویم، به همه میگویم که بچه دیو اسباببازی میخواهد. پایان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 43