مجله کودک 510 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 510 صفحه 30

علی فرجامی میخواهیم خلاق باشیم صفحهای که از شماره گذشته برای شما چاپ کردیم قرار است خانهای باشد برای ما و شما. خانهای که در هر هفته روی مسائل و موضوعهای مختلف فکر کنیم و راهحلهای جدید و فکرهایی نو برای آنها پیدا کنیم. به کسانی که فکرهای نو و حرفهای جدید میزنند میگویند خلاق. هدف ما هم از این که در این خانه جمع شدیم این است که آدمهای خلاقتری باشیم. خلاقتر فکر کنیم و خلاقتر کارهایمان را انجام دهیم. در جنگ جهانی دوم تعدادی کارت مربعی شکل که روی هر کدام از آنها یک حرف یا علامت ریاضی نوشته شده بود توسط نازیها به خط مقدمشان در روسیه فرستاده شد که حاوی خبری محرمانه بود. سازمان اطلاعات روسیه این 12 کارت را به دست آورد. 18 کارتی که در دست سرباز نازی بودند ترتیبی به شکل زیر داشتند. این عبارت از لحاظ ریاضی درست نیست. یعنی دو طرف تساوی با هم برابر نیستند. روسها متوجه شدند که با جابهجایی 2 کارت بالا به یک عبارت درست ریاضی میرسیم. که مقدار طرفین تساوی برابر است با فاصلهی توپخانهی نازیها از توپخانهی آنها. آیا شما میتوانید بگویید فاصلهی توپخانهی روسها از توپخانهی نازیها چقدر است؟ میزدند، حَنضَلی به باغ سَرَک کشید. حَنضَل هندوانه کوچک و تلخ صحرایی، بوته تُرد و کشیدهاش را تو سایهی دیوار باغ پهن کرد و چند روز بعد، میوه گرد و سبز و کوچکش را به بار نشست. حَنضَل پری از صبح تا شب دور و بر حنضل خوشرنگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 510صفحه 30