مجله کودک 511 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 3

آهنرباهای الکتریکی یک مطلب علمی الکتریسیته و خاصیت مغناطیس ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در سال 1819 یک دانشمند دانمارکی به نام «هانس کریستین اورستد» کشف کرد که عقربهی قطبنما وقتی نزدیک سیم حامل جریان الکتریکی قرار بگیرد، به حرکت درمیآید. اگر سیمی دو بوبین (سیمپیچ) استوانهای شکلی پیچیده شود، نیروی مغناطیسی بسیار قویتری خواهد شد. قرار دادن یک میلهی آهنی داخل بوبین، این نیرو را باز هم قویتر خواهد کرد. سیم روپوش که دور یک میخ آهنی پیچیده شده و به باتری متصل است، یک آهنربای الکتریکی قوی است. بهکارگیری آهنرباهای الکتریکی بر استفاده از آهنرباهای دیگر ارجحیت دارد. زیرا خاصیت آهنربایی آنها را میتوان با قطع و وصل کردن جریان الکتریکی از بین برد یا بهوجود آورد. سید حمیدرضا صاحبی از بابل باغ دعا بیا تا به سوی خدا پر زنیم به باغ قشنگ دعا سر زنیم بر آیات قرآنی عاشق شویم پر از عشق و شور شقایق شویم به گلهای سجاده شبنم دهیم تبسم به گلهای مریم دهیم به بارانی یک و‏ضو تر شویم پر از تازگیهای بهتر شویم کمی پر شویم از صدای اذان پُر از آبی روشن آسمان به لبخند او پنجره وا کنیم برای دل خود دعاها کنیم به لبخند او چون سحر تازهتر پُر از عطر بوی نسیم سحر به باغ کلامش معطر شویم به اوج نگاهش کبوتر شویم محمد منصور صادقی از سمیرم مقدمه قصهها و افسانههایی که در آنها حیوانات شخصیتهای اصلی هستند. سابقه طولانی در فرهنگ آدمی دارد. کلیله و دمنه یکی از مشهورترین حکایتها و افسانههای جانوری است که در کتاب فارسی مدرسه با آن آشنا شدید. قصههای ایزوپ نیز داستانهایی بر پایه شخصیت جانوران

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 3