مجله کودک 511 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 24

«تاتوین» سیاره تازه کشف شده فضاپیمای کپلر که دو سال پیش به فضا فرستاده شد، در مأموریت خود قصد دارد به جستجوی ستارگانی بپردازد که سیاراتی شبیه کره ما دارند. اما این فضاپیما به تازگی سیارهای را در خارج از منظومه شمسی کشف کرده است که نام آن را «کپلر 16ب» گذاشتهاند. «کپلر 16 ب» اولین سیاره شناختهشدهای است مقابل آن لحظهای میایستادند و تعظیم و احترام میکردند و بعد به راه خود میرفتند. الاغ که فکر میکرد این تعظیم و احترام به خاطر اوست، بادی از غرور زیر پوستش انداخته بود و با فیس و اِفاده قدم برمیداشت،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 24