مجله کودک 511 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 34

تور بزرگی گیر کرده است. از ته دل خوشحال شد. البته خوشحالیاش از گرفتاریِ بومی نبود؛ از این خوشحال بود که دیگر خیالش از بابت بچهها راحت است. ولی هنوز از این فکر و خیال درنیامده بود که صدایی شنید، سرش را به طرف راست چرخاند. راسویی را دید که روی صخرهای نشسته است و با بدجنسی یک شکارچی دارد « بادِ شمال و خورشید» روزی بادِ شمال و خورشید، سرِ این موضوع که کدام یک از آنها قویترند، با

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 34