مجله کودک 511 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 39

عمودی 1.درخت انگور- خانه- مقابل «گرم». 2.با آن نان میپزند- با غذا میخورند. 3.قیدی که معنای هردو و همه را بدهد- مادر عرب- مخترع تلفن. 4.زهر- عدد دونده!- از شهرهای اطراف تهران. 5.قبل از «امروز» بوده- دیدنی در ارتش! 6.دل- اولین انسان- حرف انتخاب. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول جدول 70 خانهای نداشت. چون مرد لباسهایش را سفت و سخت نگاه داشته بود و نمیگذاشت باد آنها را از تنش جدا کند. بعد از مدتی باد شمال خسته و درمانده، دست از مبارزه کشید و به خورشید گفت:

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 39