تلگراف
هشدار به نخست وزیر در مورد تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی
تلگراف به اسد الله علم درباره انجمن های ایالتی و ولایتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 م‍ه‍ر ‭1341

زمان (قمری) : 20 جمادی الاول ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 80

موضوع : هشدار به نخست وزیر در مورد تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : علم، اسد الله (نخست وزیر وقت)

تلگراف به اسد الله علم درباره انجمن های ایالتی و ولایتی

تلگراف

‏زمان: 28 مهر 1341 / 20 جمادی الاول 1382‏

‏مکان: قم  ‏

‏موضوع: ‏‏هشدار به نخست وزیر در مورد تصویبنامۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی‏

‏مخاطب: ‏‏عَلم، اسدالله (نخست وزیر وقت)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏تهران ـ جناب آقای اسدالله عَلم، نخست وزیر ایران‏

‏     در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که‏‎ ‎‏مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین‏‎ ‎‏اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت‏‎ ‎‏ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون‏‎ ‎‏خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف‏‎ ‎‏[‏‏است با‏‏]‏‏ قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای‏‎ ‎‏اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع‏‎ ‎‏مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زنها و‏‎ ‎‏انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز‏‎ ‎‏قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و‏‎ ‎‏انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است.‏‎ ‎‏مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون‏‎ ‎‏انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون‏‎ ‎‏است. و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید‏‎ ‎‏کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و‏‎ ‎‏خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً‏

‏اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت‏‎ ‎‏ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین‏‎ ‎‏محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که‏‎ ‎‏نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا‏‎ ‎‏هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست‏‎ ‎‏تذکر داده شود.‏

‏     در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در‏‎ ‎‏امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالی امور‏‎ ‎‏مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.‏