بیانات
افشای اعمال ضد اسلامی رژیم شاه
بیانات در حضور سه تن از اهالی لرستان (افشای توطئه های رژیم شاه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1342

زمان (قمری) : 25 ذی الحجه ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 231

موضوع : افشای اعمال ضد اسلامی رژیم شاه

زبان اثر : فارسی

حضار : سه تن از اهالی لرستان

بیانات در حضور سه تن از اهالی لرستان (افشای توطئه های رژیم شاه)

بیانات

‏زمان: 29 اردیبهشت 1342 / 25 ذی الحجه 1382‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ‏‏افشای اعمال ضداسلامی رژیم شاه‏

‏حضار: ‏‏سه تن از اهالی لرستان‏‎[1]‎

دلایل مخالفت رژیم با اسلام

‏     «... اگر مخالف نمی بود، قرآن را آتش نمی زد. وقتی که رئیس سازمان امنیت ... و‏‎ ‎‏رئیس شهربانی ...‏‎[2]‎‏ دستور دهند قرآن را آتش بزنند و دعا را لگدکوب کنند و پاسبانان را‏‎ ‎‏به پشت بام بفرستند، تا با آجر به سر و کلۀ روحانیون و طلاب بزنند، آیا اینها مخالف با‏‎ ‎‏دین مقدس اسلام نیستند؟ بالاخره روزی حساب اینها را خواهیم رسید. اگر زنده ماندم،‏‎ ‎‏می دانم با اینها چه معامله ای بکنم‏‎[3]‎‏ ... .‏

‏    ‏‏اتفاقاً اکثر شهرستانها طومارهایی به همین منظور نوشته و به قم آورده اند. البته ما‏‎ ‎‏خیلی ممنون شدیم که مردم شهرستانها دربارۀ دین، اینطور با ما همکاری می کنند. تمام‏‎ ‎‏اینها تقصیر شاه مملکت است که نمی تواند مملکت داری کند. حق هم دارد نتواند‏‎ ‎‏مملکت داری کند؛ چون سلطنتش غصبی است؛ و هر چیز غصبی زود از بین خواهد‏‎ ‎‏رفت. حالا ما کاری به این موضوع نداریم؛ سلطنت هم مال خودش! ما می گوییم: چرا‏‎ ‎‏کارهایی را که برخلاف دین است انجام می دهد؟ شاه می خواهد مثل پدرش بی دینی را‏

‏رواج دهد. چقدر ما نصیحت کردیم که این کارها نتیجۀ خوبی ندارد؛ کسی گوش نداد.‏‎ ‎‏اکنون که به گفتۀ ما گوش نمی دهند، ما هم باید به یاری خدا مخالفین دین را سرنگون‏‎ ‎‏کنیم؛ حالا هر مقامی می خواهد باشد؛ خواه شاه مملکت، خواه دولت. ما می خواهیم جلو‏‎ ‎‏فحشا را بگیریم. دین مملکت، شیعه است؛ و نبایستی این حرکات زشت در او وجود‏‎ ‎‏داشته باشد. در این مبارزه یا کشته می شویم و مظلومیت ما ثابت می شود و آن وقت مردم‏‎ ‎‏شورش می کنند و مخالفین را خواهند کشت، یا بی دینی را از بین می بریم. ما دیگر از‏‎ ‎‏توپ و تفنگ و سرنیزه، ترس و واهمه نداریم. ما مبلّغ هم به شهرستانها، دهات و قصبه ها‏‎ ‎‏فرستاده ایم تا به مردم حقیقت را بگویند و آنها را آماده کنند؛ و اگر احیاناً نگذارند وعاظ‏‎ ‎‏روی منابر حرف خود را بگویند، در منازل می روند و آنچه را باید بگویند، می گویند ...».‏

‎ ‎

  • ـ در گزارش شمارۀ 457 مورخ 31/2/42 ساواک قم به ریاست ساواک تهران اشاره شده است به دیدار سه نفر از مالکین لرستان با امام و اظهارات یکی ازاهالی لرستان پس از دیدار از مدرسۀ فیضیه که گفته است: «شاهی که دستور می دهد یک عده لامذهب و مخالف اسلام بریزند در مدرسۀ فیضیه و آن را خراب کنند بدون شک خودش هم مخالف با اسلام است» و آنگاه متن سخنان امام خمینی آمده است.
  • ـ در متن گزارش ساواک نیز به همین صورت نقطه چین آمده است.
  • ـ در گزارش ساواک در اینجا آمده است که: در این موقع خمینی از حضار سؤال می کند: مردم لرستان در چه حالند؟ می گویند: راجع به مدرسۀ فیضیه خیلی ناراحت هستند و قصد دارند همین روزها طوماری مبنی بر پشتیبانی از علمای قم درست کنند. و خمینی به سخنانش ادامه داد.