دیباچه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

دیباچه

                                                               دیباچه

                                                                     ‏(به قلم رهبر معظّم انقلاب اسلامی)‏

‏ ‏

‏ ‏‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 دیباچه

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     ‏اکنون که بار دیگر مجموعۀ گرانبهایی از بیانات هدایتبخش و راهگشای معلم و مرشد و‎ ‎پیشوای بزرگ ما آمادۀ انتشار می شود، بجا است که سخنی هر چند کوتاه و نارسا دربارۀ آن‎ ‎شخصیت بی بدیل که مجدّد حیات اسلام در این دوران است، نگارش یابد.

‏     در هر نقطۀ جهان، هر گاه انسانی با دانش و خردمندی و اندیشۀ بلند، یا با پرهیزگاری و‏‎ ‎‏پارسائی و ایمان استوار، یا با شهامت و دلیری و همت والا، یا با زیرکی و تیزبینی و پختگی‏‎ ‎‏سیاسی، قدم در میدان کاری بزرگ بگذارد و پایدار و صبور، هدف مقدّسی را دنبال کند،‏‎ ‎‏بی تردید کشور و ملت خود و گاه بشریت را به افتخارات بزرگ و پیشرفتهای ماندگار خواهد‏‎ ‎‏رسانید. همۀ کسانی که نامشان در فهرست نام آوران تاریخ قرار گرفته است به برخی از این‏‎ ‎‏ویژگیها آراسته بوده اند.‏

‏     اما نام آور بزرگ دوران معاصر یعنی امام روح الله خمینی همۀ این ویژگیها را با هم، آن هم‏‎ ‎‏در نصابی معمولاً دست نیافتنی و کم نظیر داشت. او دانشمندی پارسا، و خردمندی پرهیزگار،‏‎ ‎‏و حکیمی سیاستمدار، و مؤمنی نواندیش، و عارفی شجاع و هوشمند، و فرمانروایی عادل، و‏‎ ‎‏مجاهدی فداکار بود.‏

‏     او فقیه، و اصولی، و فیلسوف، و عارف، و معلم اخلاق، و ادیب، و شاعر بود، برترین کرسی‏‎ ‎‏تدریس و فشرده ترین و گرمترین مجمع علمی حوزه در طول سالیان دراز به او تعلق داشت.‏

‏     در او، خصلتهای برجستۀ خداداد، درآمیخته با آنچه او خود از معارف قرآنی آموخته و دل‏‎ ‎

و جانش را به آن زیور داده بود، شخصیت عظیم و جذاب و تأثیرگذاری پدید آورده بود که هر‎ ‎یک از چهره های برجستۀ یک قرن اخیر جهان ـ که قرن رجال بزرگ و مصلحان نام آور دینی و‎ ‎سیاسی و اجتماعی است ـ در برابر آن کم جاذبه و یک بعدی و کوچک به نظر می آمدند.

‏     کاری که او بدان همت گماشت و با ایمان و توکل و تدبیر و صبر خود بدان دست یافت، نیز‏‎ ‎‏به همان اندازه بزرگ و باور نکردنی و اعجاب انگیز بود.‏

‏     شخصیت ممتاز و درخشان او در همۀ دوره های حیات سیاسی اش خیره کننده و منحصر‏‎ ‎‏به فرد بود، هم در آن روزی که از جایگاه مرجعیت دینی در قم، رژیم وابسته و فاسد پهلوی و‏‎ ‎‏حامیان مداخله گر آمریکائیِ آن را با نهیب پیامبرانۀ خود به مبارزه طلبید و ظلم و استبداد و‏‎ ‎‏زراندوزی و دین ستیزی شاه و دستیارانش را دستخوش طوفان خشم ملت ساخت، و هم در‏‎ ‎‏آن هنگام که پس از مبارزۀ فشرده و پر محنتِ پانزده ساله، توانست با جهاد عظیم ملت ایران،‏‎ ‎‏نظام اسلامی را بر سر کار آورد و رژیم خائن و فاسد و بی کفایت را ریشه کن سازد.‏

‏     در همه حال، او همین قلّۀ ایمان و شجاعت و فداکاری را در کنار ژرفای حکمت و تدبیر و‏‎ ‎‏خردمندی، در وجود گرانبهای خود به نمایش نهاد.‏

‏     او ایران را بدرستی می شناخت: از سویی موقعیت حساس و تعیین کنندۀ جغرافیایی و‏‎ ‎‏جغرافیای سیاسی آن، استعداد انباشتۀ طبیعی و انسانی آن، دلبستگیها و هدفها و آرزوهای‏‎ ‎‏بزرگ آن، و از سویی تاریخ محنت بار صد و پنجاه سال اخیر آن، سلطۀ بیگانگان و غارتگران‏‎ ‎‏بر آن، خیانت و فساد و خودکامگی خاندان پهلوی و هزار فامیل وابسته به آن، فقر و‏‎ ‎‏عقب ماندگی علمی و صنعتی و اخلاقی تحمیل شده بر آن ... و برتر از همه، ملت بزرگ و‏‎ ‎‏ریشه دار و رشید و با ایمان آن.‏

‏     با وضع جهان و ملتهای استعمار شده و دولتهای مستکبر و نسل جوان حیرتزده و تشنۀ‏‎ ‎‏حقیقت، بویژه وضع اسفبار کشورهای مسلمان و امت اسلامی نیز آشنا و بخاطر آن دردمند بود‏‎ ‎‏و مسئلۀ غمبار فلسطین روح با عظمت او را می آزرد.‏


‏     ‏احساس وظیفۀ دینی، او را وارد میدان مبارزه ای بزرگ و تاریخی کرد که هرگز بجز مردان‎ ‎استثنائی تاریخ در آن قدم ننهاده و بجز معدودی، از آن پیروز بیرون نیامده اند.

‏     او به نجات ایران از چنگال رژیم فاسدی که عقب ماندگی و انحطاط و فقر اقتصادی و‏‎ ‎‏اخلاقی و علمی را بر آن تحمیل کرده بود می اندیشید و راه یگانۀ آن را بازگشت به اسلام، و‏‎ ‎‏ایجاد نظام سیاسی اسلام در کشور، و حکومت ارزشهای الهی تشخیص داد.‏

‏     با گشودن این راه، الگویی زنده در برابر امت اسلامی نهاد، و جریان تازه ای در دنیای اسلام‏‎ ‎‏پدید آورد که احیاء دوبارۀ هویت اسلامی در میان مسلمانان، اولین محصول مبارک آن بود. ‏

‏     مبارزۀ خود را از قدم اول به کمک قشرهای وسیع مردم با نام خدا آغاز کرد، با آنان سخن‏‎ ‎‏گفت و ایمان و عقل و همت آنان را به یاری طلبید. هرگز به سراغ احزاب و گروههای مدعی‏‎ ‎‏نرفت و غالباً به انگیزه های آنان با چشم تردید نگریست و از بند و بستها و بده بستانهای‏‎ ‎‏سیاسیِ آنان روی گردانید. با مردم همیشه صادقانه و دلسوزانه سخن گفت و چون معلمی بصیر‏‎ ‎‏و راهنمایی بَلَد، در مسیر طولانی مبارزه، عقل و حکمت و معرفت خود را در اختیار راهروان‏‎ ‎‏نهاد.‏

‏     هنگامیکه مبارزۀ ملت ایران در میان ناباوری جهانیان به پیروزی رسید و ملت ایران‏‎ ‎‏یکپارچه رهبری و زمامداری او را به جان پذیرفت او با رفتار و منش خود، بزرگترین تحوّل را‏‎ ‎‏در تاریخ سیاسی این کشور پدید آورد؛ یعنی «سلطنت» را که حکومت مستبدانۀ ستمگران و‏‎ ‎‏دنیاخواران بود به «امامت» که نهاد حکومت خدایی و مردمیِ بندگان خدا است تبدیل کرد.‏‎ ‎‏اقتدار و صلابت خود را با عدل و دادگری مزیّن کرد، و تفوّقِ همه کس پذیرِ خود را با عبودیت و‏‎ ‎‏خاکساری منوّر ساخت، و تمکّن و برخورداری را با زهد و پارسایی درمان کرد. راه خدا و‏‎ ‎‏بندگی خدا را لحظه ای رها نکرد و چون بار امانتی سنگین بر دوش داشت مراقبتِ روح خود‏‎ ‎‏را مضاعف ساخت. سخنِ از دل برخاسته و دلِ ذاکر و خاشع، و رفتارِ از دین الهام گرفتۀ او،‏‎ ‎‏چشمۀ جوشانی از معرفت و حکمت و تدبیر الهی را بر فکر و ذهن ملّت ایران که عاشق صفا و‏‎ ‎

معنویت او بودند، جاری ساخت و دولتمردان و مسئولان و آحاد مردم را برای مواجهه با انبوه‎ ‎دشمنی ها و دسیسه ها و حلّ کوه مشکلاتِ تحمیلی آماده و مجهّز کرد.

‏     دوران دهسالۀ حیات مبارک امام بزرگوار، دوران پیدایش نظام سیاسی اسلام و احیاء‏‎ ‎‏هویت اسلامی در مسلمانان جهان و افراشته شدن پرچم اسلام در کشور ما است. دوران‏‎ ‎‏استقلال و آزادی ایران و عزّت و غرور ملّی و خیزش بیسابقۀ ملت بسوی تعالی و ترقی است.‏‎ ‎‏دوران شور انقلابی و شعور سیاسی و حرکت برای حفظ کشور و سازندگی آن است. دوران‏‎ ‎‏سربلندیِ ایران در عرصۀ جهان و تأثیرگذاری بر حوادثِ بین المللی است. دوران آغاز راهی نو‏‎ ‎‏در تاریخ کشور ما است. با ادامۀ آن، ایران اسلامی به تعالی مادّی و معنوی دست خواهد یافت.‏

‏     امام حکیم و خردمند، این راه را با نشانه هایی مشخص کرده است و آن را در دهها مناسبت‏‎ ‎‏و در ضمن صدها رهنمود راهگشا خطاب به مسئولان کشور و همۀ ملت ایران، به روشنی‏‎ ‎‏نمایانده است.‏

‏     این نشانه ها و رهنمودها امروز نیز به همان اندازه ارزشمند و متین و راهگشا است و دولت‏‎ ‎‏و ملت ایران برای عبور از مسیر پرفراز و نشیب خویش بسوی رستگاری و پیشرفت مادی و‏‎ ‎‏معنوی بدان نیازمندند.‏

‏     مجموعه ای از آن سخنان حکمت آموز که در عین حال، مشخص کنندۀ تاریخ انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی خصوصاً دوران دهسالۀ پس از انقلاب و حال و هوای عمومی کشور در آن دوران‏‎ ‎‏است، بمناسبت صدمین سال ولادت آن مرد یگانۀ تاریخ، و در سالی که به نام پرافتخار او‏‎ ‎‏زینت یافته است، منتشر می شود، به امید آنکه همگان از آن بهره مند شوند.‏

‏با درود فراوان به روح بلند او، و شوق و سلام به آستان حضرت بقیة الله ارواحنا فداه.‏

‏سید علی خامنه ای                ‏

‎ ‎