کتابنامه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

کتابنامه

کتابنامه

‏به غیر از قرآن مجید و روایات مأثوره، فهرست منابعی که کم و بیش مورد استفاده قرار‏‎ ‎‏گرفته اند به ترتیب حروف. اول، فامیل صاحبانشان بدین شرح است.‏

‏1 ـ ابن منظور، الامام العلامه، لسان العرب، ج 5، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ‏‎ ‎‏اول، 1988.‏

‏2 ـ ادیب سلطانی، شریف، اقتصاد پول و بانکداری، نشریه شرکت اکونومیکا، تهران، چاپ‏‎ ‎‏سوم، 1353.‏

‏3 ـ انور اقبال قرشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه دکتر علی اصغر هدایتی، نشر‏‎ ‎‏دانشکده علوم بانکی، تهران، چاپ اول، 1369.‏

‏4 ـ برومند، محمد تقی، انحضارات صنعتی و بانکی، انتشارات شبگیر، تهران، چاپ دوّم،‏‎ ‎‏1355.‏

‏5 ـ توانائیان فرد، حسن، پول و نظریات پیشرفته، مؤسسه فرهنگی رسا، تهران، نوبت چاپ‏‎ ‎‏ندارد، 1357.‏

‏6 ـ الجزری مبارک بن محمد (ان الاثیر)، النهایة فی غریب الحدیث والاتر، ج 2، اسماعیلیان،‏‎ ‎‏قم، چاپ چهارم، 1364.‏

‏7 ـ خاوری، محمد رضا، حقوق بانکی، نشریه دانشکده علوم بانکی، تهران، چاپ دوّم،‏‎ ‎‏1371.‏

‏8 ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، مجلدات 2 و 3  4، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از‏‎ ‎‏دوره جدید، 1373.‏

‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 53
‏ 9 ـ صدر، السید محمد باقر، البنک اللاّ ربوبی فی الاسلام، دارالتعارت، للمصبوعات،‏‎ ‎‏بیروت، الطیفه السادسة، 1980.‏

‏10 ـ صلواتی، محمود، مبانی فقهی حکومت اسلامی (در اساس فی ولایة الفقه)، جلد اوّل‏‎ ‎‏ موسسه کیهان، تهران، چاپ اول 1367.‏

‏11 ـ طباطبایی، علامه سید محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، اسماعیلیان، چاپ‏‎ ‎‏سوم، 1394 ق.‏

‏12 ـ طباطبایی علامه... خلاصه تعالیم اسلام ـ دفتر تبلیغات اسلامی قم ـ بی تاریخ.‏

‏13 ـ روابط اجتماعی در اسلام ـ ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی انتشارات بعثت ـ تهران‏‎ ‎‏1348.‏

‏14 ـ عیسوی ـ چارلز ـ تاریخ اقتصادی ایران - ترجمه یعقوب آژنه ـ نشر گستره تهران ـ چاپ‏‎ ‎‏اول 1362.‏

‏15 ـ قدیری اصلی ـ باقر ـ خطابه های پولی ـ پول ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ تهران ـ چاپ اول ـ ‏‎ ‎‏1364.‏

‏16 ـ قدیری اصلی ـ باقر ـ پول سیاستهای پولی ـ کتابخانه فردررین تهران ـ چاپ اول 1364.‏

‏17 ـ قبادی ـ فرخ و انیس بنا ـ فربرز ـ پول و تورم ـ انتشارات پیشبرد تهران ـ چاپ اول 1368.‏

‏18 ـ منتظری ـ حسینعلی (آیةالله) ـ رساله استفتائات ـ نشر تفکر قم ـ چاپ اوّل 1371.‏

‏19 ـ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقه و فقه الدولة الاسلامیه، ج 1 و 4، المرکز‏‎ ‎‏العالی للدراسات الاسلامیه، قم، الطبعه الاولی، 1408 ق.‏

‏20 ـ مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات حکمت تهران چاپ اول، 1403.‏

‏21 ـ مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، تهران چاپ اول، 136‏‎ ‎‏.‏

‏22 ـ مطهری، مرتضی ربا ـ بانک، بیمه، انتشارات صدرا، تهران، چاپ اول، 1364.‏

‏23 ـ موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1، اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1363.‏

‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 54
‏ ‏

‏24 ـ موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2 ز اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1361.‏

‏25 ـ موسوی الخمینی، روح الله، رسالة توضیح المسائل، قم.‏

‏26 ـ والتون، کمیل، بحران و تورم، ترجمه محمد سوداگر نشر پازند، ترجمه و نشر کتاب،‏‎ ‎‏تهران، 1357.‏

‏27 ـ مهدی پور عطا آبادی، اکبر، بانکداری بدون بهرهز ترجمه و اقتباس: نجات الله صدیق،‏‎ ‎‏سروش، تهران، چاپ اول، 1361.‏

‏28 ـ محسن، - خان و میرآخور، عباس، مطالعات نظری و بانکداری و مایه اسلامی، ترجمه:‏‎ ‎‏دکتر محمد ضیائی بیگدلی، - نشر مؤسسه بانکداری ایران تهران، 1370.‏

‏29، 30 و 31 ـ مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین و سومین و پنجمین سمینار بانکداری‏‎ ‎‏مؤسسه بانکداری ایران تهران 1370، 1371 و 1373.‏

‏32 ـ التجار، احمد عبدالعزیز، صد سوال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی، - مرکز‏‎ ‎‏آموزش بانکداری، تهران، چاپ اول، 1368.‏

‏33 ـ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ملت، 1363.‏

‏34 ـ فصلنامه رهنمون، پاییز 1371، شماره ششم. نشریه مدرسه عالی شهید مطهری.‏

‏35 - نور علم شماره های ششم و نهم، دوره دوم.‏

‏36 - علاوه بر منابع فوق از کتابهای فقهی جواهر الکلام جلد 23 و مسالک الافهام، مجلدات‏‎ ‎‏6 و 12 و 13 و ـ وسایل الشیعه و از مفردات راغب اصفهانی و کتاب معجم المفهرس‏‎ ‎‏محمد فؤاد عبدالباقی ـ استفاده شده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 55