گفتار اول کلیات
1ـ2 بانکداری و اهمیت آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

1ـ2 بانکداری و اهمیت آن

2 ـ 1 بانکداری و اهمیت آن

‏هدف از مسأله ای که در صفحات بعد قصد طرح آن را داریم آن است که‏‎ ‎‏بفهمیم آیا بانکداری همان معاوضات تصحیح شده اسلامی است؟ و یا اگر به‏‎ ‎‏طرد و نفی آن اقدام می کند نفی و طرد چه چیزی است؟‏

‏این مسأله عالم البلوی و مستحدثی که بیش از 50 درصد معاملات و توان‏‎ ‎‏مالی مملکت مبتنی بر سرویسی است که سیستم بانکی می دهد»‏‎[1]‎‏ آیا مورد توجه‏‎ ‎‏جدی واقع شده و آیا آنچه با تغییراتی انجام می شود منطبق با اسلام هست و بطور‏‎ ‎‏کلی و اساسی، راه تصحیح چیست؟ آیا می توان یا صحیح است که به طردّ کلی‏‎ ‎‏اقدام نمود؟ برای ورود به این مسایل و شناخت بانکداریی که ممنوعیت شرعی بر‏‎ ‎‏آن صادق نباشد محورها و مسایل زیر به دقت باید مورد بحث قرار گیرد: ‏

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 16

  • . محسن نور بخش، مجموعه سخرانیها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 8 مؤسسه بانکداری ایران، تهران شهریور 1371.