موسسه از همه شخصیت هایی که در نهضت حضرت امام بودند و خاطراتی دارند مصاحبه به عمل می آورد و خاطرات آنان را جمع آوری می کند و برای موسسه حزب و جناح و گروه سیاسی مطرح نیست.

. انتهای پیام /*