واضح است که حوزه تخصصی امام به عنوان یک مجتهد در درجه اول فقه بود و استخراج قواعد حقوقی و شرعی ناظر به اقتصاد و سایر فعالیت های اجتماعی و فردی از مبانی مذهبی، وظیفه فقیه است، ولی این امر به آن معنا نیست که فقیه باید طرفدار اقتصاد سرمایه داری یا کمونیستی باشد. به ویژه آنکه اجرای هر برنامه اقتصادی شدیدا وابسته به وضعیت جامعه، منابع مالی و کیفیت نیروی انسانی آن است و انتخاب راهبردها و تاکتیک های اقتصادی موضوعی تخصصی در حوزه علم اقتصاد و با رعایت آن قواعد فقهی است. آنچه که ایشان به عنوان یک فقیه همواره بر آن تاکید داشتند، اجرای عدالت و رعایت ضوابط شرعی و فقهی و نیز مشارکت مردم در عرصه اقتصاد بود. اگر در دوران ایشان کوپن نیز رواج داشت، صرفا به دلیل جنگ بود، زیرا این سیاست پس از جنگ و به طور موقتی اعمال شد و این سیاست خاص کشورهایی مثل ما نبود، بلکه حتی کشورهای دیگر هم در شرایط جنگی که کاملا ویژه است، از شیوه تامین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق کوپن سود جسته اند. در ایران هم به دلیل شرایط خاص جنگی از این روش استفاده شد ولی ایشان بارها بر موقتی بودن برخی از این قبیل سیاست ها به دلیل شرایط خاص جنگ تاکید کرده اند.

. انتهای پیام /*