اولین فعالیت های سیاسی امام به پیش از زعامت و رهبری آیت الله بروجردی برمی گردد، ولی پس از استقرار ایشان در قم، امام بر اساس درک و بینش خودشان با ملاحظه موقعیت رهبری آیت الله العظمی بروجردی، در چارچوب سیاست های ایشان عمل می کردند و فعالیت سیاسی مستقل و حتی علنی نداشتند ولی پس از فوت آن مرحوم مجدداً اقدام به صدور اطلاعیه و بیان رسمی و علنی نمودند. بنابراین از آنجا که کودتای 28 مرداد در دوره زعامت آیت الله بروجردی رخ داده است، از امام هیچ موضع و فعالیت مستقلی در زمینه سیاسی دیده نمی شود و باید دانست که مواضع ایشان هر چه بود، مخالفتی با مواضع آیت الله بروجردی در این زمینه نداشت.

. انتهای پیام /*