متأسفانه برخی از سیاستمداران عادت دارند که پس از فوت دیگران ادعاهایی را نسبت به آنان مطرح کنند، در حالی که می توانسته اند در زمان حیات ایشان چنین ادعاهایی را مطرح کنند تا تأیید یا تکذیب شود. در مورد حضرت امام هم همین مشکل وجود دارد. اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 رخ داد و امام در سال 1368 رحلت کردند، ده سال زمان زیادی بود که هر کس هرگونه اطلاعی درباره این رویداد دارد، مطرح کند. متأسفانه برخی افراد که با اصل این مسأله به هر دلیل مخالف بودند، در این ده سال هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند، اما چند سال پس از رحلت ایشان مدعی شدند که ایشان در ابتدا مخالف جریان بود. تا از این طریق هم اعتبار این عمل را نشانه روند و هم اینکه صلابت تصمیم امام را مورد سوال قرار دهند. تا آنجا که ما می دانیم و هیچ چیز هم تاکنون خلاف آن را ثابت نکرده، چنین ادعایی دروغ محض است.

. انتهای پیام /*