مشی امام خمینی(ره) به گونه ای بود که برای همه افراد گروه ها حقّ و احترام قائل بود و همه را در اداره جامعه مشارکت می داد و متقابلاً برابر رفتارهایی که عامدانه و سازماندهی شده در مقابله با حراست و روند عمومی جامعه انجام می گرفت، ابتدا نصیحت و ارشاد و تذکّر می پرداخت و در صورت ادامة رفتارهای هنجارشکنانه و خلاف قانون به موضع گیری می پرداخت.
متأسفانه در اوایل پیروزی انقلاب برخی گروه ها با سوءاستفاده از فضای کاملاً آزاد ایجاد شده، سعی وافری در بهره برداری های گروهی و سازمانی خود داشته و بدون توجه به منافع ملّی و هنجارهای عمومی و شرایط سیاسی و اجتماعی، اقدام به ایجاد شکاف های و اجتماعی و تشدید آن نموده و برخلاف واقعیّت، خود را قیّم مردم تلقی کرده دست به رفتارهای هنجارشکنانه می زدند و امام نیز در نهایت مجبور به موضع گیری بر علیه آنان می شد.
در مورد جبهه ملی نیز رفتار امام تابع مشی فوق بود. جبهة ملی در اولین دولت پس از انقلاب حضور موثر و محسوسی داشت و در عرصة سیاسی و مدیریتی فعال بود. امّا به تدریج بجای خدمت به مردم و گام برداشتن در جهت حراست و منافع عمومی و حرکت در چارچوب قانون اساسی دست به موضع گیری ها و رفتارهای هنجارشکنانه زدند و توصیه های مکرر امام هم موثر واقع نشد. آنان در کنار افکار ملی گرایانه حزبی خود که آن را در برابر حرکت اسلامی انقلاب مطرح می کردند، رسماً و عملاً در برابر لایحه(قانون) مجازات اسلامی موضعگیری کرده و فراخوان عمومی برای راهپیمایی بر علیه آن دادند. و آنگاه بود که امام بر علیه آنان موضع گیری نمود. (ر.ک صحیفه امام، ج14، ص449)

. انتهای پیام /*