از دیدگاه قانون اساسی مجلس‏خبرگان، سه وظیفه مهم در خصوص رهبری نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت» این سه وظیفه علاوه بر مهم بودن مکمل یگدیگر هستند و منطقاً نمی توان تفکیک بین آنها قائل شد. زیرا هر سه از درجه بسیار مهمی برخودار است.
انتخاب رهبر
در قانون اساسی ایران انتخاب رهبری در ایران، به صورت‏ دو مرحله‏ ای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی می‏ دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، فردی را برای رهبری انتخاب می‏ نمایند. بسیاری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏ ای را برای تعیین رهبر، مناسب‏ تر می‏ دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم‏ گیری می‏ پردازند. در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، مناسب ترین فرد از واجدین شرایط را شناسایی نمود.حتی در مواردی که می‏ توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولی باز برای تصمیم‏ گیری در باره «کناره ‏گیری» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّی نیاز است.
در قانون‏ اساسی، تعیین رهبری، را وظیفه مجلس ‏خبرگان دانسته است. اصل یک‏صدوهفتم می‏ گوید: پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی‏ که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. هم‏چنین معیارهای انتخابِ رهبر توسط مجلس‏ خبرگان در اصل یک‏صدوهفتم آمده است: خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‏صدونهم، بررسی و مشورت می‏ کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‏صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‏ کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می ‏نمایند. در جهت اجرای این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‏صدونهم قانون‏ اساسی، کمیسیونی مرکّب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‏ البدل در مجلس ‏خبرگان تشکیل می‏ گردد. وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‏ رئیسه برای بررسی مجلس خبرگان است.
ب) برکناری رهبر
«تداوم رهبری» ولیِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم برای رهبری، مشروعیّت آن از بین می‏ رود. البته برخی از فِرق اسلامی عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملی از قبیل فسق و ظلم، خللی در مشروعیت حاکم پدید نمی‏ آورد و نمی‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد. ولی شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبری منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود. با هرگونه انحراف فکری یا عملی، شخص به صورت قهری معزول است و پیش از آن‏که مردم به عدم صلاحیّت وی رأی دهند، خود به‏خود ساقط می‏ شود. در قانون‏ اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش ‏بینی شده است:
1.ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛
2. از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛
3. کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانون‏اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس ‏خبرگان نهاده است. اصل یک‏صدویازدهم می ‏گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‏صدوهشتم می ‏باشد.
مجلس‏ خبرگان برای اجرای این اصل، دارای کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی‏البدل است. بستگانِ نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی‏ توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نماید. اگر دوسوم کمیسیون و هیئت‏ رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یک‏ صدویازدهم، رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می‏ شود و پس از بررسی‏ های لازم رأی‏ گیری انجام می‏ گیرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جمهوری اسلامی، مجلس ‏خبرگان عهده ‏دار نظارت بر رهبری است که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسی است: تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر»...

. انتهای پیام /*