اولا چنین سوالی چندان مربوط به اندیشه و عملکرد حضرت امام(س) نیست. ثانیا پاسخ دقیق به این نوع سوالات از جهات زیر چندان ساده نیست:
- بداهت دارد که موقعیت و شرایط بنیانگذار با ادامه دهندگان تفاوت های عمده دارد؛
- سوال فوق بیش از آنکه سوال نظری تلقی شود، قابلیت سیاسی بودن به معنای رایج کلمه را هم دارد که پاسخ به آن حتی اگر کلی هم باشد، می تواند مورد سوء استفاده های فراوان قرار گیرد؛
- مخالفت ها انواعی دارد که در برهه های زمانی گاه همان نوع مخالفت ها تبدیل به موافقت می شود و برعکس.
به رغم موارد فوق چندین گروه، تشکیلات، احزاب خارجی و افراد هستند که چون با اصل نظام جمهوری اسلامی به طور بنیادین مخالف هستند، چه امام(س) رهبر باشند و چه هر شخصیت دیگر که به جمهوریت نظام و به اسلامیت آن باور جدی داشته باشد، دست از مخالفت برنخواهند داشت. عمده ترین آنها عبارتند از: سلطنت طلب ها، سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، صهیونیسم بین الملل و عوامل آنها، سلفی های افراطی، وهابی ها، بریدگان از انقلاب، متحجرینی که سیاست و دیانت را از هم جدا می دانند و نیز در آن سوی طیف آن دسته از سکولارهایی که مانند متحجرین، سیاست و دیانت را جدای از هم می دانند و اما سکولارهای دیگر نیز هستند که با مبانی دیگری ترجیح می دهند که نظام سیاسی ایران، جمهوری اسلامی باشد ولی بدون ولایت فقیه.
و اما جناح های سیاسی وفادار به مبانی انقلاب نیز هستند که برداشت خود را از جمهوریت و اسلامیت و نیز ولایت فقیه مطابق آموزه های امام خمینی(س) می دانند و برداشت های برخی افراد که پس از حضرت امام(س) به رهبری نزدیک شده اند را قبول ندارند. با این حال رهبری فعلی بارها برداشت های خود را از مقولات فوق بیان کرده اند که نشان می دهد از لحاظ نظری کم و بیش با برداشت جناح های دارای سوابق سیاسی روشن همسویی احساس می شود، اما به هر حال نزدیکی افرادی که در زمان امام(س) فاقد وجاهت انقلابی بودند و اکنون خود را به رهبری نزدیک نشان می دهند، موجب نوعی فاصله شده است. با این وصف تاکنون هیچ جناح مطرح سیاسی معتقد به اصول انقلاب از موضع جناحی و نه موضع فردی، با شخص رهبر فعلی جمهوری اسلامی لااقل به طور رسمی ابراز مخالفت نکرده است.

. انتهای پیام /*