پرتال امام خمینی(س): پاسخ در یک عبارت می‌گنجد و آن اینکه «اگر منبع اقتدار، مردم باشند، به هر مقدار ولی فقیه مقتدرتر شود، مردم سالاری واقعی‌تر خواهد بود»، عکس آن نیز صادق است. یعنی هر قدر مردم در همه‌ی زمینه‌ها اقتدار از خود نشان دهند، به همان میزان ولی فقیه اقتدار بیشتری خواهد داشت.

بنا براین مبنای اقتدار اهمیت دارد. چنانکه اگر منبع اقتدار یک رهبر سیاسی بیگانگان باشند و نه مردم آن کشور، آنگاه هر قدر به اقتدار او افزوده شود، از آزادی مردم کاسته خواهد شد. همچنین اگر منبع اقتدار یک رهبر سیاسی نهادهای نظامی و اطلاعاتی باشد، به هر میزان او مقتدرتر شود، عرصه بر دموکراسی تنگ‌تر می‌گردد.
در قرن اخیر سه نمونه‌ی روشن می‌توان نشان داد که اقتدار رهبری که منبع اقتدار آنها مردم بوده‌اند، موجب شکل گیری دموکراسی شده است. نمونه‌ی اول دموکراسی هند به رهبری گاندی؛ نمونه‌ی دوم تأسیس جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی(س) و نمونه‌ی سوم برچیدن رژیم آپارتاید و تأسیس نظام مردم سالار افریقای جنوبی به رهبری ماندلا. اما تجربه‌ی سیاسی را نباید از نظر دور داشت. زیرا تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که نظام مردم سالار همواره در معرض خطراتی جدی است که مهمترین خطر آن رها کردن صحنه توسط مردم و رویگرداندن نظام سیاسی از مردم به سوی امکانات سخت افزاری تسلط بر مردم می‌باشد.

. انتهای پیام /*