فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب / ج 1

‏مقدمۀ ناشر··· چهل و نه‏

احکام تقلید

‏وجوب تقلید یا عمل به احتیاط در غیر مجتهد··· 3‏

‏جایز نبودن تقلید در اصول دین··· 6‏

‏تشخیص موضوعات··· 8‏

‏لزوم تبعیت عموم از حکم مجتهد··· 9‏

‏لزوم یادگیری احکام شرعی··· 10‏

‏شرایط مرجع تقلید··· 10‏

‏تقلید اعلم و موارد رجوع و عدول به مجتهد دیگر··· 11‏

‏طریق تشخیص اعلم··· 57‏

‏تبعیت در انتخاب مرجع تقلید··· 57‏

‏تقلید میت··· 59‏

‏حکم مغایرت اعمال سابقه با رأی مجتهد فعلی··· 66‏

‏کیفیت به دست آوردن فتوای مجتهد··· 78‏

‏طریق احراز عدالت··· 85‏

‏اشتباه در نقل فتوا··· 86‏

‏بیان احکام شرعی زنان توسط مرد··· 86‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ه

‏اختلاف نایب و وصی با موجر و موصی در تقلید··· 87‏

‏احتیاط واجب و مستحب··· 87‏

کتاب طهارت

احکام آب ها‏··· 93‏

احکام تخلی (بول و غائط کردن)‏··· 102‏

احکام استنجاء‏··· 104‏

احکام استبراء‏··· 107‏

احکام وضو

‏واجبات وضو··· 111‏

‏مقدار و کیفیت شستن اعضای وضو··· 111‏

‏رفع مانع از رسیدن آب به اعضای وضو··· 127‏

‏کیفیت مسح سر و پاها··· 131‏

شرایط وضو‏··· 140‏

‏مباح بودن آب وضو··· 141‏

‏طهارت موضع غسل و مسح در وضو··· 143‏

‏مباح بودن مکان انجام وضو··· 144‏

‏وضو گرفتن از ظرف طلا و نقره··· 145‏

‏مباشرت در اعمال وضو··· 146‏

‏نیت در وضو··· 149‏

نواقض و موجبات وضو‏··· 153‏

غایات وضو‏··· 166‏

‏مسّ قرآن، اسماء مقدّسه، آرم جمهوری اسلامی و...··· 166‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه و

احکام خلل وضو‏··· 176‏

احکام وضوی جبیره‏··· 177‏

احکام غسل

‏غسل جنابت··· 183‏

‏سبب جنابت:‏

‏اوّل: خروج منی··· 183‏

‏دوم: جماع··· 200‏

‏جنابت در بانوان··· 201‏

احکام جنب‏··· 214‏

‏واجبات غسل:‏

‏اوّل: نیت··· 217‏

‏دوم: شستن ظاهر بدن··· 219‏

‏سوم: ترتیب··· 223‏

‏چهارم: مطلق بودن، طاهر بودن، مباح بودن آب و...··· 226‏

‏حکم رطوبت مشتبه··· 234‏

‏کفایت غسل جنابت از وضو··· 235‏

‏عدم کفایت غسل جمعه از وضو··· 237‏

‏کفایت غسل جنابت از بقیه اغسال در صورت نیت کردن آن ها··· 240‏

غسل حیض‏··· 242‏

‏احکام حیض··· 242‏

‏سن یائسگی و حکم آن··· 247‏

‏احکام حائض··· 250‏

غسل استحاضه‏··· 255‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ز

‏احکام استحاضه··· 255‏

غسل نفاس‏··· 258‏

‏احکام نفاس··· 258‏

غسل مسّ میت‏··· 261‏

‏مسّ بدن شهید··· 264‏

احکام اموات

‏غسل میت··· 266‏

‏ساقط شدن غسل میت از شهید در معرکه··· 269‏

‏حکم غسل میتی که بدنش متلاشی شده··· 288‏

‏لزوم مماثلت بین غسل دهنده و میت··· 288‏

‏کیفیت غسل میت··· 289‏

کفن کردن میت‏··· 292‏

‏مستحبات و آداب کفن··· 293‏

نماز میت‏··· 294‏

‏شرایط نماز میت··· 295‏

دفن میت‏··· 296‏

‏تعمیر قبور··· 303‏

‏ورود زنان به قبرستان··· 303‏

‏برگزاری مراسم دعا در قبرستان··· 303‏

‏راه رفتن روی قبور··· 303‏

‏برگزاری مراسم و گریه کردن برای شهید و میت··· 304‏

‏برگزاری مراسم عزا برای مجرمین··· 304‏

‏نماز لیلة الدفن··· 305‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ح

‏خیرات برای اموات··· 305‏

‏نبش قبر··· 307‏

غسل های مستحب‏··· 317‏

تیمّـم

‏مجوّزات تیمم··· 319‏

‏چیزهایی که تیمم به آن ها صحیح است··· 326‏

کیفیت تیمم‏··· 329‏

‏کیفیت تیمم مقطوع الید و عاجز··· 331‏

احکام تیمم‏··· 334‏

نجاسات

‏بول و غائط··· 340‏

‏میته··· 341‏

‏خون··· 349‏

‏سگ و خوک··· 349‏

‏مسکر مایع بالاصاله··· 355‏

‏فقاع··· 364‏

‏کافر··· 366‏

‏     نجاست بهایی··· 399‏

‏حکم عرق جنب از حرام و سایر موارد··· 401‏

احکام نجاسات‏··· 405‏

‏هتک حرمت قرآن، لفظ جلاله، اسماء معصومین و اماکن مقدّسه··· 405‏

‏وجوب تطهیر بدن و لباس از نجاسات برای نماز··· 414‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ط

‏حکم اعلام نجس بودن اشیا··· 419‏

کیفیت نجس شدن اشیا به سبب نجاسات‏··· 420‏

‏شرطیت سرایت رطوبت در نجس شدن اشیا··· 420‏

‏اجتناب از وسوسه در طهارت و نجاست··· 428‏

‏لزوم یقین به نجاست··· 437‏

‏حکم تعدّد واسطه در نجس شدن اشیا··· 446‏

آنچه از نجاسات که در نماز عفو شده است‏··· 449‏

مطهرات (پاک کننده ها)

‏آب··· 452‏

‏زمین··· 463‏

‏آفتاب··· 464‏

‏استحاله··· 464‏

‏کم شدن دو سوم آب انگور··· 468‏

‏اسلام··· 469‏

‏تبعیت··· 470‏

احکام ظرف ها‏··· 471‏

‏ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ی

 فهرست مطالب / ج 2

کتاب نماز

‏شرط وجوب نماز··· 3‏

مقدمات نماز‏··· 4‏

‏مقدمه اول: اوقات نمازهای یومیه و نوافل آن ها··· 4‏

‏نماز شب··· 5‏

‏افضلیت خواندن هر یک از نمازهای یومیه در وقت فضیلت خودش··· 6‏

‏وقت نماز صبح در شب های مهتابی··· 10‏

‏حکم وقت اختصاصی نماز··· 12‏

‏حکم کسی که نماز عشایش قضا شود··· 15‏

‏حکم تزاحم وقت نماز با غیر آن··· 16‏

‏شرط یقین به دخول وقت برای شروع نماز··· 18‏

‏مقدمۀ دوم: قبله··· 19‏

‏مقدمۀ سوم: ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)··· 24‏

‏شرط اول: پاک بودن لباس نمازگزار··· 26‏

‏شرط دوم: غصبی نبودن لباس نمازگزار··· 27‏

‏شرط سوم: از اجزاء مردار و حیوان حرام گوشت نبودن لباس نمازگزار··· 31‏

‏شرط چهارم: از طلا نبودن لباس نمازگزار در مردان··· 32‏

‏پوشیدن زنان لباس مخصوص مردان را و بالعکس··· 45‏

‏لباس شهرت··· 48‏

‏مقدمۀ چهارم: مکان نمازگزار··· 50‏

‏غصبی نبودن مکان نمازگزار··· 50‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ک

‏تقدم و تأخر زن و مرد و وجود حائل بین آن ها در نماز··· 91‏

‏طهارت مکان و امور معتبره در محل سجده··· 94‏

‏اعتبار استقرار در محل نمازگزار··· 100‏

‏استحباب نماز در مسجد و آداب و احترام آن··· 102‏

‏معنای کراهت در نماز و مکان های مکروه برای نماز··· 105‏

‏مقدمۀ پنجم: اذان و اقامه··· 109‏

‏مقدمۀ ششم: حضور قلب در نماز··· 110‏

افعال نماز‏··· 112‏

‏نیت··· 112‏

‏تکبیرة الاحرام··· 117‏

‏قیام (ایستادن)··· 120‏

‏قرائت و ذکر··· 126‏

‏رکوع··· 150‏

‏سجده··· 152‏

‏سجده واجب در تلاوت قرآن و سجدۀ شکر··· 156‏

‏تَشَهُّدْ··· 158‏

‏سلام نماز··· 159‏

‏قنوت··· 160‏

تعقیب نماز‏··· 162‏

مبطلات نماز‏··· 164‏

نماز آیات‏··· 175‏

احکام خلل در نماز‏··· 177‏

‏احکام شک··· 181‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ل

‏حکم شک در افعال نماز··· 183‏

‏حکم شک در عدد رکعت های نماز واجب··· 188‏

‏حکم شک هایی که اعتبار ندارد··· 190‏

‏حکم ظن (گمان) در کارها و رکعت های نماز··· 197‏

‏نماز احتیاط··· 198‏

‏حکم اجزای فراموش شدۀ نماز··· 199‏

‏حکم سجدۀ سهو··· 199‏

نماز قضا‏··· 202‏

‏وجوب قضای نمازهای فوت شده··· 202‏

‏مطابقت نماز قضا با نماز فوت شده··· 223‏

‏معتبر نبودن ترتیب در غیر نمازهایی که در ادای آن ها ترتیب معتبر است··· 229‏

‏وجوب قضای قدر متیقن از نمازهای فوت شده··· 236‏

‏موسع بودن وجوب قضاء نماز··· 244‏

‏وجوب نماز قضای پدر بر پسر بزرگ‏ تر··· 245

نماز استیجاری‏··· 258‏

نماز جمعه‏··· 265‏

‏شرایط نماز جمعه··· 277‏

‏کسی که نماز جمعه بر او واجب است··· 286‏

‏وقت نماز جمعه··· 292‏

‏چند فرع دربارۀ نماز جمعه··· 295‏

نماز عید فطر و عید قربان‏··· 303‏

نمازهای مستحبی‏··· 306‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه م

نماز مسافر‏··· 307‏

‏شرایط شکسته شدن نماز: ‏

‏اول: پیمودن مسافت شرعی··· 307‏

‏     حد مسافت شرعی··· 323‏

بلاد کبیره‏··· 336‏

‏دوم: قصد پیمودن مسافت شرعی از اول سفر··· 536‏

‏سوم: حرام نبودن سفر··· 544‏

‏چهارم: شغل نبودن سفر··· 545‏

‏     حکم نماز و روزه افراد راننده··· 545‏

‏     حکم نماز و روزه کسانی که شغلشان در سفر است··· 588‏

‏     حکم نماز و روزه افراد دوره گرد··· 692‏

‏پنجم: عبور از حد ترخص··· 712‏

فهرست مطالب / ج 3

نماز (بقیۀ مسائل نماز مسافر)

قواطع سفر‏··· 3‏

‏اول: عبور از وطن··· 3‏

‏     مراد از وطن، احکام و اقسام آن··· 3‏

‏     امکان وطن های متعدد برای هر شخص··· 85‏

‏     اعراض از وطن··· 92‏

‏     حکم تردید در اعراض از وطن··· 108‏

‏     تبعیت در وطن··· 141‏

‏دوم: قصد ماندن ده روز در یک محل··· 151‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ن

‏سوم: باقیماندن سی روز مردداً در یک مکان··· 239‏

‏احکام مسافر··· 245‏

‏حدود اماکن تخییر··· 269‏

نماز جماعت‏··· 271‏

‏معنای کراهت داشتن اقتدای غیر مسافر به مسافر··· 283‏

‏نماز معاده··· 286‏

‏نماز خوف··· 289‏

‏شرایط نماز جماعت··· 289‏

‏حکم اتصال صفوف در نماز جماعت با وجود حائل··· 289‏

‏احکام نماز جماعت··· 303‏

‏شرایط امام جماعت··· 308‏

‏شرطیت عدالت در امام جماعت··· 310‏

‏طریقه احراز عدالت در امام جماعت··· 325‏

‏شرط صحیح بودن قرائت در امام جماعت··· 330‏

‏حکم اقتدا به صاحبان عذر و نقص عضو··· 332‏

‏اختلاف مأموم و امام جماعت تقلیداً و اجتهاداً··· 336‏

‏اشتباه کردن امام جماعت و کشف بطلان نماز او··· 337‏

‏امام جماعت شدن بانوان··· 341‏

‏تقیه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت··· 344‏

‏امام جماعت شدن غیر روحانی··· 353‏

کتاب روزه

‏نیت··· 381‏

‏چیزهایی که باید روزه دار از انجام آن خودداری کند··· 383‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه س

‏آنچه برای روزه دار مکروه است··· 401‏

‏آنچه بر روزه خواری مترتب می شود (قضا، کفاره و تعزیر)··· 403‏

‏نحوۀ ادای کفارۀ روزه··· 437‏

‏شرطیت یقین به دخول وقت برای روزه بودن یا نبودن··· 463‏

‏شرایط صحّت و وجوب روزه··· 469‏

‏راه ثابت شدن اول ماه··· 523‏

‏قضای روزۀ ماه رمضان··· 529‏

‏روزه های مستحبی··· 571‏

کتاب زکات

زکات مال‏··· 575‏

‏کسی که زکات بر او واجب است··· 576‏

‏چیزهایی که زکات در آن واجب و یا مستحب است··· 578‏

‏زکات چهارپایان··· 578‏

‏زکات طلا و نقره··· 580‏

‏زکات غلاّت··· 584‏

‏اقسام مستحقین زکات و مصارف آن··· 588‏

زکات بدن‏··· 594‏

‏کسی که زکات فطره بر او واجب است··· 594‏

‏جنس فطریه··· 595‏

‏وقت وجوب زکات فطره··· 595‏

‏مصرف زکات فطره··· 601‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ع

 فهرست مطالب / ج 4

کتاب خمس

‏قصد قربت در خمس··· 3‏

‏آنچه که خمس در آن واجب است:‏

‏1. غنیمت··· 5‏

‏2. معدن··· 15‏

‏3. گنج··· 17‏

‏4. منفعت کسب··· 19‏

‏عدم وجوب خمس در منافعی مثل: هبه، ارث، قرض، مهریه و...··· 122‏

‏خمس ترقی قیمت··· 171‏

‏مال مخمّس··· 200‏

‏خمس دیونی که وصول نشده··· 203‏

‏مبدأ سال در پرداخت خمس··· 213‏

‏مؤونه و موارد آن··· 223‏

‏خمس سرمایه··· 286‏

‏نحوۀ محاسبۀ خمس اموال کسانی که چند رشته کسب دارند··· 324‏

‏خمس آذوقۀ مازاد، فروش خانه و آنچه از مؤونه بودن خارج شده··· 324‏

‏خمس پس انداز جهت تهیۀ مؤونه مثل خانه و جهیزیه و...··· 377‏

‏کسر نشدن مالی که خمس ندارد ـ ولی در مؤونه صرف شده ـ از درآمد سال··· 398‏

‏خمس اموال افراد بدهکار··· 404‏

‏دستگردان بدهی خمس و پرداخت آن از ربح سال جدید··· 430‏

‏ودیعه ثبت نام حج و خمس آن··· 432‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ف

‏تعلق خمس به عین اموال··· 451‏

‏پرداخت خمس بیش از مقدار واجب··· 467‏

‏شک در ادای خمس··· 470‏

‏جواز تأخیر پرداخت خمس تا آخر سال خمسی··· 470‏

‏5. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریده··· 471‏

‏6. مال حلال مخلوط به حرام··· 472‏

‏پرداخت ردّ مظالم··· 475‏

‏تقسیم خمس و مستحقّین آن:‏

‏شرایط مستحقّین خمس··· 482‏

‏شهریه گرفتن طلاّب··· 490‏

‏واجب نبودن خمس در شهریه··· 506‏

‏نحوۀ پرداخت خمس و مصرف آن··· 508‏

‏تلف شدن خمس بدون افراط و تفریط··· 679‏

‏جواز ادای خمس از غیر مال مورد خمس··· 683‏

‏احتساب دین، مالیات و... به جای خمس··· 685‏

‏قبول خمس از طرف مستحق و برگرداندن آن··· 700‏

‏حکم تصرفات در اموال کسانی که خمس نمی دهند··· 701‏

‏خمس اموال افراد مرتد··· 733‏

انفال‏··· 735‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ص

 فهرست مطالب / ج 5

کتاب حجّ

‏وجوب حج بر مستطیع و عدم کفایت خیرات دیگر از آن··· 3‏

‏تصدی امور حج··· 35‏

‏احکام کسی که حج بر او مستقر شده··· 35‏

‏حج نیابی··· 55‏

‏وصیت به حج··· 68‏

‏حج مستحبی··· 70‏

‏اقسام عمره··· 71‏

‏فاصله بین دو عمره··· 73‏

‏شرط تحقق مجاورت··· 75‏

ارکان و شرایط حج تمتّع‏··· 75‏

میقات ها و احکام آن‏··· 83‏

واجبات احرام‏··· 98‏

‏نیت و کیفیت آن··· 98‏

‏پوشیدن دو جامه احرام و شرایط آن··· 101‏

‏محرمات احرام و کفاره آن ها··· 103‏

طواف‏··· 114‏

‏واجبات طواف··· 116‏

‏شکیات طواف··· 135‏

‏نماز طواف··· 137‏

سعی بین صفا و مروه‏··· 141‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ق

تقصیر‏··· 144‏

وقوف در عرفات‏··· 146‏

وقوف در مشعرالحرام‏··· 149‏

واجبات منی‏··· 153‏

‏اوّل: رمی جمره··· 153‏

‏دوم: ذبح (قربانی)··· 164‏

‏سوم: تقصیر··· 181‏

واجبات بعد از اعمال منی‏··· 187‏

‏ماندن شب در منی (بیتوته)··· 193‏

‏رمی جمره های سه گانه··· 196‏

صدّ و حصر‏··· 199‏

کتاب امر به معروف و نهی از منکر

‏اقسام امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن··· 203‏

‏شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر··· 233‏

‏اول: شناخت معروف و منکر··· 233‏

‏دوم: احتمال تأثیر دادن··· 235‏

‏سوم: اصرار بر استمرار گناه داشتن و توبه نکردن··· 238‏

‏چهارم: مفسده نداشتن··· 244‏

‏مراتب امر به معروف و نهی از منکر··· 244‏

‏احکام دفاع‏

‏دفاع از اسلام، حضور در جبهه و امور مربوط به آن··· 248‏

‏فرار از جنگ و ترک دفاع و عقب نشینی··· 335‏

‏آموزش نظامی بانوان، و حضور ایشان در جبهه ها··· 336‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ر

‏رضایت والدین برای حضور در جبهه··· 342‏

‏غنائم جنگی··· 454‏

‏مثله کردن جنازه های دشمن··· 476‏

‏نحوۀ برخورد و رفتار با اسرای جنگی··· 477‏

‏دفاع از نفس و مال به قدر استطاعت··· 479‏

‏نظام وظیفه··· 484‏

مکاسب محرمه

‏خرید و فروش و استعمال اعیان نجس و متنجس··· 495‏

‏خرید و فروش کوپن··· 503‏

‏خرید و فروش ارز··· 507‏

‏خرید و فروش مواد مخدر··· 526‏

‏خرید و فروش حیوانات··· 529‏

‏خرید و فروش آلات و وسایلی که از آن ها استفاده حرام می شود··· 531‏

‏کسب کردن به وسیله اعمال حرام:‏

‏قمار، مسابقات و شرط بندی··· 541‏

‏شطرنج و تخته نرد··· 545‏

‏مجسمه سازی و تصویر··· 548‏

‏ریش تراشی··· 559‏

‏غنا و موسیقی··· 577‏

‏غیبت··· 590‏

‏دروغ··· 597‏

‏فحش و ناسزا گفتن··· 601‏

‏کمک به ظلمه و همراهی با آن ها··· 602‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ض

‏نگهداری و مطالعه کتب ضلال و استماع رادیوهای بیگانه··· 607‏

‏سحر، شعبده، احضار ارواح، هیپنوتیزم··· 611‏

‏غش در معامله··· 616‏

‏گران فروشی و احتکار··· 618‏

‏اخذ اجرت برای انجام واجبات··· 640‏

آداب تجارت‏··· 643‏

‏تحصیل ثروت و راه های مشروع آن··· 644‏

‏تعدد کسب و شغل··· 646‏

‏خرید و فروش چیزهایی که اسماء جلاله دارد··· 647‏

‏حق العمل و دلالی در معاملات··· 648‏

‏خرید و فروش تمبر··· 650‏

فهرست مطالب / ج 6

کتاب بیع (خرید و فروش)

‏بیع معاطات··· 3‏

‏لزوم بیع و شرط در ضمن عقد··· 5‏

‏شرط ابتدایی··· 75‏

‏وکالت در بیع··· 81‏

‏بیع تعلیقی··· 81‏

‏شرایط خریدار و فروشنده:‏

‏اول: عقل··· 82‏

‏دوم: قصد··· 82‏

‏سوم: اختیار··· 83‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ت

‏چهارم: مالک تصرف بودن و حکم بیع فضولی··· 88‏

‏اولیای تصرف در مال صغیر··· 120‏

‏معامله با فرقۀ ضاله بهاییت و کفار··· 126‏

‏شروط عوض و معوّض:‏

‏اول: مالیت داشتن··· 134‏

‏دوم: تعیین مقدار عوض و معوّض··· 137‏

‏سوم: مشخص بودن جنس عوض و معوض و اوصاف آن ها··· 143‏

‏چهارم: ملک طلق بودن عوض و معوّض··· 144‏

‏خیارات··· 149‏

‏     خیار شرط··· 149‏

‏     خیار غبن··· 152‏

‏     خیار تأخیر··· 167‏

‏     خیار رؤیت··· 168‏

‏     خیار عیب··· 169‏

‏     خیار تخلّف شرط··· 173‏

‏     احکام خیار··· 179‏

‏چیزهایی که عرفاً جزء مبیع محسوب می شود··· 180‏

‏قبض و تسلیم (گرفتن و واگذار کردن)··· 182‏

‏نقد و نسیه··· 189‏

‏ربـا··· 195‏

‏بیع صرف··· 211‏

‏بیع سلف··· 217‏

‏مرابحه و مواضعه و تولیه··· 219‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ث

‏حق المارّة··· 220‏

‏اقاله (توافق بر فسخ)··· 221‏

کتاب شفعه

‏احکام شفعه··· 225‏

کتاب صلح

‏احکام صلح··· 233‏

‏ذکر بعضی از مسائلی که معمولاً در کتاب صلح آورده می شود:‏

‏عبور اهالی یک منزل از حیاط منزل دیگر··· 250‏

‏باز کردن پنجره به طرف منزل همسایه··· 251‏

‏احداث بنای جدید و ضرر به همسایه··· 252‏

‏تقسیم زمین مشترک و درخت··· 253‏

‏عبور آب باران و ناودان··· 254‏

‏دیوار مشترک و استفاده از آن··· 256‏

‏ورود شاخه های درخت به ملک همسایه··· 257‏

کتاب اجاره

‏لزوم تخلیه مورد اجاره پس از انقضای مدت اجاره··· 263‏

‏اجیر شدن برای کارهای حرام··· 281‏

‏اجاره دادن محل برای کارهای حرام··· 284‏

‏مشروط بودن صحت اجاره به تعیین اجرت و عین مورد اجاره··· 285‏

‏اجیر شدن برای غیر مسلمان··· 285‏

‏تغییر و تبدیل عین مورد اجاره··· 286‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه خ

‏مجهول بودن مدت اجاره··· 288‏

‏مجهول بودن مال الاجاره··· 289‏

‏اجیر شدن برای عملی که مضر به حال مسلمین است··· 289‏

‏مباح بودن عمل مورد اجاره··· 290‏

‏حکم کسر بیست درصد اجاره بها توسط شورای انقلاب··· 294‏

‏مجهول بودن مالک عین مورد اجاره··· 298‏

‏اختیار و رضایت در طرفین اجاره··· 298‏

‏حکم گرفتن مال الاجاره از صغیر··· 301‏

‏لزوم عقد اجاره و وجوب عمل به شرط در ضمن آن··· 301‏

‏عدم بطلان اجاره به سبب موت موجر و مستأجر··· 324‏

‏غیر قابل استفاده شدن مورد اجاره··· 325‏

‏عدم استفاده مستأجر از عین مورد اجاره··· 328‏

‏لزوم مباشرت اجیر در انجام کار··· 328‏

‏اجیر شدن برای کاری و انجام کارهای دیگر در خلال آن··· 330‏

‏حکم ارتکاب خلاف قانون در استخدام شدن··· 332‏

‏تخلف اجیر از کاری که برای آن اجیر شده··· 333‏

‏اجیر شدن برای حفظ بعض اشیا و حفاظت از آن··· 335‏

‏ثبوت اجرت المثل برای اجیر در صورت دستور آمر··· 335‏

‏حکم کارهای زن در منزل شوهر··· 341‏

‏ضامن بودن مستأجر و اجیر در صورت تعدی و تفریط··· 344‏

‏اجاره زمین برای زراعت و کشاورزی··· 348‏

‏اختلاف در ثبوت اجاره··· 349‏

‏استخدام در مراکز دولتی و حقوق و مزایای دریافتی··· 350‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ذ

‏لزوم پرداخت مال الاجاره به مالک··· 359‏

‏دریافت حق سنوات و مزایای دیگر برای اجیر··· 361‏

‏هزینه وصول اجاره توسط مالک··· 362‏

کتاب جعاله‏··· 363‏

‏احکام جعاله··· 365‏

کتاب عاریه‏··· 367‏

‏احکام عاریه··· 369‏

کتاب ودیعه‏··· 373‏

‏احکام ودیعه··· 375‏

کتاب مضاربه‏··· 389‏

‏احکام مضاربه··· 391‏

کتاب شرکت‏··· 401‏

‏احکام شرکت··· 403‏

‏گفتاری در مورد قسمت کردن··· 451‏

کتاب مزارعه‏··· 459‏

‏احکام مزارعه··· 461‏

کتاب مساقات‏··· 467‏

‏احکام مساقات··· 469‏

کتاب دین و قرض‏··· 473‏

‏احکام دین··· 475‏

‏عدم توجه به افزایش یا کاهش ارزش دین و مهریه به هنگام پرداخت··· 502‏

‏احکام قرض (وام دادن)··· 503‏

‏حکم زیاده در قرض··· 513‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ض

‏ربا و مسأله رهن و اجاره··· 514‏

‏صحیح بودن اصل قرض در قرض ربوی و عدم ضمان بهره··· 525‏

کتاب رهن‏··· 551‏

‏احکام رهن··· 553‏

کتاب حجر‏··· 559‏

‏احکام حجر··· 561‏

‏احکام صغر··· 562‏

‏علامت های بلوغ··· 563‏

‏ولایت بر صغیر، مجنون و سفیه··· 568‏

‏احکام سفاهت··· 584‏

‏احکام افلاس··· 585‏

‏تصرفات مریض در مرض منتهی به موت··· 590‏

کتاب ضمان‏··· 593‏

‏احکام ضمان··· 595‏

کتاب حواله و کفالت‏··· 599‏

‏احکام حواله و کفالت··· 601‏

کتاب وکالت‏··· 603‏

‏احکام وکالت··· 605‏

کتاب اقرار‏··· 611‏

‏احکام اقرار··· 613‏

کتاب هبه‏··· 617‏

‏احکام هبه··· 619‏

‏صله رحم··· 661‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ظ

 فهرست مطالب / ج 7

کتاب وقف و نظائر آن

‏وقف مسجد و احکام آن··· 3‏

‏جریان فضولی در وقف··· 41‏

‏شرایط صحت وقف··· 43‏

‏وقف عام و خاص··· 59‏

‏موارد مصرف وقف··· 60‏

‏بقاء احکام مسجدیت بعد از تخریب مسجد مگر در بعض صور··· 105‏

‏تغییر و تبدیل وقف··· 108‏

‏تلف کردن و از بین بردن وقف··· 177‏

‏تعمیر و توسعه وقف··· 178‏

‏فروش و تبدیل وقف و وسائل آن··· 182‏

‏اجاره وقف··· 228‏

‏تفکیک وقف مشاعی··· 264‏

‏تولیت وقف··· 266‏

‏مخارج وقف··· 308‏

‏ثبوت و عدم ثبوت وقف··· 312‏

‏کیفیت عمل به وقف··· 342‏

‏حبس و نظایر آن··· 345‏

‏صدقه··· 347‏

کتاب وصیت

‏لزوم وصیت کردن··· 365‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه غ

‏ثبوت وصیت··· 370‏

‏وصیت کردن نسبت به اموال دیگران··· 376‏

‏جایز بودن متعلق وصیت··· 377‏

‏وصیت در امور مالی و غیره و شرط نفوذ آن و محاسبۀ ثلث··· 389‏

‏احکام وصی··· 466‏

‏لزوم عمل بر طبق وصیت··· 472‏

‏احکام ناظر بر وصیت··· 489‏

‏احکام قیّم بر صغار··· 491‏

‏رجوع از وصیت··· 494‏

کتاب یمین و نذر

احکام یمین (قسم)‏··· 497‏

احکام نذر‏··· 499‏

‏کیفیت صیغه نذر··· 499‏

‏لزوم صیغه معتبره شرعیه برای وجوب وفای به نذر··· 499‏

‏نذر مادر نسبت به فرزند··· 530‏

‏نذر زن بدون اذن شوهر··· 530‏

‏نذر غیر مسلمان··· 533‏

‏نذر فرزند بدون اذن پدر··· 534‏

‏احکام متعلّق نذر··· 535‏

‏جواز مسافرت در زمان روزه نذری··· 540‏

‏نذر متعذّر المصرف··· 541‏

‏تلف نذر··· 542‏

‏مصرف نذر··· 543‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ا

‏مخارج نذر··· 553‏

‏تعذّر وفای به نذر··· 555‏

‏مخالفت با نذر و کفارۀ آن··· 560‏

احکام عهد‏··· 563‏

کتاب کفارات

‏احکام کفارات··· 573‏

فهرست مطالب / ج 8

کتاب صید و ذباحه

‏شکار حیوانات··· 3‏

‏تذکیه ماهی··· 4‏

‏ذبح حیوانات··· 9‏

‏شرایط تذکیه··· 9‏

‏تذکیه جنین حیوان··· 18‏

‏صید و ذبیحۀ بلاد اسلامی و کفر··· 19‏

‏حکم ذبیحۀ اهل تسنن··· 39‏

‏قوانین و مقررات شیلات··· 39‏

‏شکار حیوانات وحشی··· 43‏

کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها

‏بیان حلال و حرام از حیوانات··· 47‏

‏ماهی های فلس دار و خوردن خاویار··· 47‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ا

‏میگو··· 52‏

‏خرگوش··· 53‏

‏خوک··· 54‏

‏حشرات··· 54‏

‏تهیه خوراک حیوانات از میتۀ حیوانات دیگر··· 55‏

‏حیوان نجاست خوار··· 58‏

‏حیوان موطوء··· 59‏

‏تغذیه از شیر انسان··· 62‏

‏سؤر (نیم خورده) حیوانات··· 62‏

‏تولید جوجه با دستگاه··· 63‏

‏بیان حلال و حرام از غیر حیوانات··· 63‏

‏خوردن چیزهای نجس··· 63‏

‏استعمال دخانیات و سیگار··· 66‏

‏استعمال موادّ مخدر··· 74‏

‏خوردن چیزهای مضر··· 77‏

‏حرام بودن شراب و مشروبات الکلی··· 78‏

‏خوردن مال دیگران··· 79‏

‏خوردن چیزهای مباح و مکروه··· 86‏

کتاب غصب

‏حرمت تصرف در ملک غیر و اموال عمومی و ضمان به سبب غصب··· 91‏

‏مصادره یا استرداد اموال غصبی و ضمان آن ها··· 172‏

‏ضمان در ملحقات به غصب··· 184‏

‏وجوب برگرداندن چیزی که غصب شده··· 186‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ب

‏وجوب ردّ بدل منافع عین مغصوب··· 208‏

‏میزان در گرفتن غرامت··· 211‏

‏نحوه ضمان در غصب به شکل سلسله وار··· 215‏

‏ضمان ما به التفاوت قیمت در صورت نقصان··· 216‏

‏زراعت و اشجار در زمین غصبی··· 217‏

‏ملکیت فوائد و نمائات مغصوب··· 226‏

‏سبب ضمان بودن اتلاف مال غیر··· 230‏

‏اصلاحات ارضی··· 240‏

کتاب احیای موات و مشترکات

احکام احیای موات‏··· 251‏

‏زمین های موات اصلی··· 251‏

‏زمین های موات عرضی··· 279‏

‏حریم املاک و خانه ها··· 289‏

‏حریم قنات··· 291‏

‏حریم نهر و رودخانه··· 299‏

‏حریم قریه··· 300‏

‏احکام تحجیر··· 314‏

‏اُموری که در احیاء معتبر است··· 320‏

‏حقوق همسایه ها··· 323‏

احکام مشترکات‏··· 328‏

‏معابر و راه ها··· 328‏

‏قنوات، چاه ها و انهار··· 334‏

‏معادن··· 352‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ج

کتاب لقطه

‏لقطۀ حیوان··· 359‏

‏لقطۀ غیر حیوان··· 359‏

‏احکام اموال پیدا شده و مجهول المالک··· 359‏

کتاب نکاح (ازدواج)

‏احکام ازدواج··· 405‏

‏لزوم ازدواج و ترغیب به آن و احکام آن··· 406‏

‏انتخاب همسر و خصوصیات آن··· 418‏

‏اختلاف سن در ازدواج··· 419‏

‏ازدواج دو قلوهای به هم چسبیده··· 419‏

‏ازدواج نابینایان با یکدیگر··· 419‏

‏رقص··· 420‏

‏مراسم عروسی و سفره عقد··· 421‏

‏احکام و آداب خلوت با همسر··· 422‏

‏کراهت شدیده وطی در دبر··· 424‏

‏ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه··· 425‏

‏جلوگیری از باردار شدن··· 426‏

‏احکام نگاه، لمس و شنیدن:‏

‏نگاه کردن مماثل به یکدیگر··· 450‏

‏نگاه کردن محارم به یکدیگر··· 450‏

‏نگاه کردن مرد به بدن زن··· 452‏

‏نگاه کردن به وجه و کفین زنان··· 458‏

‏نگاه کردن به عکس زن نامحرم··· 468‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه د

‏نگاه کردن زن به بدن مرد··· 482‏

‏نگاه کردن به زنان اهل ذمه و کفار··· 489‏

‏صحبت کردن و نگاه کردن به زن نامحرم به قصد ازدواج··· 491‏

‏شنیدن صدای زن نامحرم··· 494‏

‏لمس بدن نامحرم··· 508‏

‏جواز نظر و لمس بدن نامحرم در صورت ضرورت و اضطرار··· 512‏

‏بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان··· 533‏

‏خیاطی و دوخت لباس زنانه توسط مردان··· 534‏

‏حجاب و پوشش··· 535‏

‏جایز نبودن ظاهر کردن زینت مثل انگشتر برای زنان··· 573‏

‏حد پوشش مردان··· 575‏

عقد ازدواج و احکام آن‏··· 580‏

‏اجرای صیغه عقد ازدواج به غیر عربی··· 582‏

‏عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی··· 584‏

‏اعتبار قصد انشا در صیغه عقد ازدواج··· 584‏

‏اعتبار تعیین زوجین··· 586‏

‏وکالت در اجرای صیغه ازدواج··· 587‏

‏اختلاف و نزاع در عقد زوجیت··· 591‏

‏ادعای شوهر نداشتن زن··· 592‏

‏اعتبار اختیار و رضایت در صحت عقد ازدواج··· 593‏

‏عقد هم زمان دو زن برای یک مرد··· 602‏

‏اختلاف در دائمی بودن و منقطع بودن عقد ازدواج··· 602‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ه

 فهرست مطالب / ج 9

ادامه مبحث نکاح

اولیای عقد

‏ولایت پدر و جد پدری به شرط عدم وجود مفسده··· 3‏

‏اعتبار اذن ولیّ در ازدواج باکره··· 9‏

‏معتبر نبودن اجازه و اذن ولیّ در ازدواج پسر بالغ رشید··· 71‏

‏حکم ازدواج صغیر و محرم شدنش در صورت فقدان ولی··· 77‏

‏عقد فضولی··· 81‏

اسباب تحریم

‏1 ـ نسب··· 88‏

‏2 ـ رضاع··· 98‏

‏نمونه هایی از راه های حصول محرمیت··· 116‏

‏شیر دادن مادر زن به نوه دختری خود··· 117‏

‏فرزند خوانده··· 119‏

‏3 ـ قرابت زناشویی و آنچه که به آن ملحق است··· 125‏

‏محرم شدن معقوده پدر بر پسر و بالعکس··· 125‏

‏محرم شدن مادر دختر معقوده··· 134‏

‏محرم شدن دختر زن معقوده··· 136‏

‏زنا، آثار و توابع آن··· 138‏

‏ازدواج با دو خواهر و نامحرم بودن خواهر زن··· 152‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه و

‏لواط، آثار و توابع آن··· 156‏

‏4 ـ ازدواج در عدّه و تکمیل عدد··· 168‏

‏ملحقات به ازدواج در عده··· 171‏

‏ازدواج مجدد··· 174‏

‏5 ـ کفر··· 175‏

‏ازدواج با بهایی··· 175‏

‏ازدواج با اهل کتاب··· 176‏

‏ازدواج با غیر اهل کتاب··· 179‏

‏ازدواج و ارتداد یکی از زوجین··· 180‏

‏ازدواج با ناصبی··· 193‏

‏ازدواج با اهل تسنن··· 193‏

‏ازدواج غیر هاشمی با هاشمیه··· 194‏

‏ازدواج با شرابخوار··· 194‏

ازدواج انقطاعی (ازدواج موقت)‏··· 195‏

عیب های موجب خیار فسخ و تدلیس‏··· 201‏

مهـر

‏مقدار مهریه و مهر السنّه··· 220‏

‏شرط نبودن ذکر مهر در عقد دائم··· 227‏

‏شیربها و بعض وجوه دریافتی··· 228‏

‏حق مطالبه مهریه و تمکین زوجه··· 237‏

‏استحقاق تمام یا نصف مهریه در صورت طلاق یا فوت··· 240‏

‏اختلاف در تحقق دخول نسبت به استحقاق مهر··· 252‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ز

‏نقش پدر نسبت به مهریه همسر فرزند··· 252‏

‏تفاوت ارزش مهریه تعیین شده با نرخ فعلی··· 253‏

‏اجاره مهریه··· 265‏

‏تقبّل مهریه از طرف پدر داماد··· 265‏

‏حکم مهریه در صورت بطلان عقد··· 266‏

‏جریان احکام فضولی در صداق و مهر··· 267‏

‏بخشش مهریه توسط زن··· 268‏

‏حکم مهریه در صورت ظهور عیب و نقص در زوجه··· 268‏

‏هدایای ازدواج··· 268‏

‏جهیزیه··· 271‏

شرط های مذکور در عقد ازدواج‏··· 275‏

قسم و نشوز و شقاق‏··· 293‏

‏حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر··· 293‏

‏نشوز··· 335‏

احکام اولاد، ولادت و ملحقات آن‏··· 345‏

‏نام گذاری فرزند··· 352‏

‏خواندن اذان و اقامه در گوش بچه··· 353‏

‏ختنه کردن··· 353‏

‏عقیقه کردن··· 355‏

‏شیر دادن به فرزند··· 355‏

‏حق حضانت فرزند در زمان حیات پدر··· 356‏

‏حق حضانت فرزند بعد از فوت پدر··· 367‏

‏اتمام دوران حضانت و مختار بودن فرزند بعد از بلوغ··· 376‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ح

‏تربیت فرزند··· 377‏

نفقات‏··· 379‏

‏نفقه زن··· 379‏

‏نفقه اقارب (نزدیکان)··· 389‏

کتاب طلاق

‏شرایط طلاق··· 405‏

‏اعتبار قصد و اختیار در طلاق دهنده··· 405‏

‏لازم نبودن اطلاع و رضایت زوجه از طلاق··· 415‏

‏اعتبار حائض نبودن زن به هنگام طلاق··· 416‏

‏وقوع طلاق توسط حاکم شرع در صورت حرجی بودن زندگی··· 422‏

‏در اختیار شوهر بودن طلاق··· 424‏

‏وکالت زن در طلاق··· 444‏

‏اعتبار تنجیز در صیغه طلاق··· 451‏

‏طلاق و ازدواج به شیوه اهل سنت··· 451‏

‏حضور دو شاهد عادل هنگام اجرای صیغه طلاق··· 453‏

‏شرط در ضمن طلاق··· 456‏

‏حکم شک در صحت وقوع طلاق··· 456‏

‏اقسام طلاق··· 459‏

‏شرایط محلل··· 460‏

‏احکام عدّه··· 461‏

‏عدّۀ فراق··· 461‏

‏عدّۀ وفات··· 463‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ط

‏حکم زوجه شخص مفقود الأثر و غایب··· 463‏

‏رجوع در عدّه··· 480‏

کتاب خلع و مبارات

‏احکام خلع و مبارات··· 487‏

کتاب ظهار

‏احکام ظهار··· 495‏

کتاب مواریث (ارث)

‏احکام مواریث··· 499‏

موانع ارث:

‏اول: کفر به اقسامش··· 501‏

‏دوم از موانع ارث: قتل··· 507‏

‏سوم از موانع ارث: متولد شدن از زنا··· 511‏

‏مواردی که به موانع ارث ملحق شده:‏

‏اوّل: مانع بودن حمل از ارث بردن مرتبه یا طبقه متأخر··· 515‏

‏دوم: مانع بودن طبقه متقدم از ارث بردن طبقۀ متأخر··· 518‏

‏سوم: مانع بودن درجه متقدم از ارث بردن درجه متأخر··· 521‏

‏میراث انساب:‏

‏طبقه اوّل: پدر و مادر و اولاد··· 529‏

‏حَبوه (اموال مخصوص به پسر بزرگ تر از ارث پدر)··· 564‏

‏طبقۀ دوم: برادران و خواهران و اجداد··· 565‏

‏طبقۀ سوم: عمو، عمه، دایی و خاله··· 569‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ی

میراث به سبب زوجیت‏··· 570‏

‏ارث افراد بدون وارث··· 595‏

‏ارث افراد مفقود الاثر··· 598‏

میراث خنثی‏··· 602‏

‏میراث افراد غرق شده، زیر آوار مانده، و ملحق به آن ها··· 603‏

‏ارث نبردن فرزند خوانده··· 611‏

‏پرداخت دیون میت از اصل ترکه··· 615‏

‏ارث و حقوق پرداختی به بازماندگان··· 617‏

‏اختلافات وراث و مسائل مربوط به آن··· 624‏

فهرست مطالب / ج 10

کتاب قضا

‏شرطیت عدالت در قاضی··· 3‏

‏شرطیت اجتهاد در قاضی··· 4‏

‏جواز تعدد در خصوص قاضی مأذون··· 6‏

‏ممانعت از اجرای حکم قاضی··· 7‏

‏عمل قاضی به علم خودش··· 7‏

‏اختیار قاضی در قبول شهادت شهود··· 8‏

‏عدم حجیت اسناد کتبی برای قاضی··· 10‏

‏انصراف از دعوا و استرداد مدارک··· 11‏

‏وحدت رویه در احکام قضات··· 11‏

‏لزوم مطابقت حکم قاضی با شرع و مقررات··· 12‏

‏تشخیص اهمیت قضاوت··· 12‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ک

‏دادن هدیه و رشوه به قاضی··· 13‏

‏اعتراض به حکم قاضی و رسیدگی مجدد··· 13‏

‏صلاحدید قاضی برای رفع اختلاف··· 14‏

‏شرایط شنیدن دعوا··· 14‏

‏جواب مدعی علیه به انکار··· 19‏

‏احکام قسم··· 21‏

‏احکام ید··· 21‏

‏احکام تقاص··· 33‏

کتاب شهادات

‏احکام شهادات··· 49‏

‏اقسام حقوق··· 50‏

کتاب حدود

‏جنس وسیله اجرای حد··· 53‏

حـد زنا‏··· 54‏

‏حرمت زنا··· 54‏

‏اکراه به زنا··· 56‏

‏تحقق احصان در زنا··· 56‏

‏راه های ثبوت و سقوط حد زنا··· 57‏

‏اقسام حد زنا (قتل، رجم، جلد)··· 60‏

‏تأخیر در اجرای حد··· 63‏

‏کیفیت واقع ساختن حد زنا··· 64‏

‏مطالبه حد یا تعزیر··· 65‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ل

حد لواط‏··· 69‏

حد قذف‏··· 71‏

‏سب و ناسزا گفتن به ائمۀ معصومین:··· 72‏

‏احکام تعزیرات··· 73‏

‏حبس تعزیری و اشتغال زندانیان··· 77‏

حد سرقت (دزدی)‏··· 78‏

حد محارب‏··· 79‏

حد ارتداد‏··· 81‏

‏حرمت استمناء··· 88‏

‏احکام اهل ذمه··· 92‏

‏ورود کفار به مساجد··· 93‏

کتاب قصاص

‏قصاص نفس··· 97‏

‏خودکشی و اعتصاب غذا··· 99‏

‏علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر··· 100‏

‏احکام قسامه··· 101‏

‏کیفیت استیفاء قصاص··· 101‏

‏قصاص کمتر از نفس··· 109‏

کتاب دیات

‏اقسام قتل··· 113‏

‏مقدار دیات··· 119‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه م

‏تغلیظ دیه··· 125‏

‏موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی:‏

‏1ـ ضمان دیه بر مباشر در قتل··· 126‏

‏     ضمان دیه بیمار بر طبیب··· 129‏

‏     ضمان دیه در تنبیه بدنی··· 130‏

‏2ـ ضمان دیه بر سبب در قتل··· 134‏

‏3ـ حکم دیه در صورت اجتماع سبب و مباشر··· 141‏

‏دیه اعضا و جوارح··· 141‏

‏دیه افضاء··· 141‏

‏دیه شکستگی استخوان··· 142‏

‏جراحت سر و سایر جراحت ها··· 144‏

‏سقط جنین و دیه آن··· 151‏

‏دیه قطع اعضای میت مسلمان··· 162‏

‏پرداخت دیه توسط عاقله··· 163‏

‏جنایت بر حیوان··· 168‏

‏کفارۀ قتل··· 169‏

مسائل مستحدثه

بیمـه‏··· 173‏

سفته‏··· 179‏

‏فروش سفته و چک··· 180‏

‏احکام چک··· 186‏

سرقفلی‏··· 188‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ن

بانک ها‏··· 228‏

‏اشتغال در بانک ها و حقوق و مزایای دریافتی··· 228‏

‏معامله با بانک ها··· 240‏

‏ربا و بهرۀ پول از طرف بانک و غیر آن··· 243‏

‏جریمه و بهرۀ دیرکرد··· 337‏

‏اعطای جوایز از طرف بانک ها··· 345‏

‏احکام عین مرهونه نزد بانک··· 347‏

‏کارمزد دریافتی از سوی بانک و غیر آن··· 349‏

‏هزینه وصول وام و بهرۀ آن··· 372‏

‏تعیین شرایط، مبلغ و محل مصرف وام··· 374‏

‏صندوق داری و حکم کسورات و اضافات در آن··· 376‏

بلیط های بخت آزمایی‏··· 380‏

تلقیح و تولید مصنوعی‏··· 381‏

تشریح و ترقیع‏··· 384‏

‏تشریح (کالبد شکافی)··· 384‏

‏ترقیع (پیوند اعضا)··· 388‏

‏جراحی زیبایی··· 396‏

‏انتقال خون··· 398‏

‏ذبح حیوانات با دستگاه··· 399‏

مالکیت معنوی‏··· 400‏

‏حق تألیف··· 400‏

‏حق اختراع··· 404‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه س

رادیو و تلویزیون و مانند آن ها‏··· 406‏

‏خرید و فروش و تعمیر رادیو و تلویزیون··· 406‏

‏جواب سلام گویندگان رادیو و تلویزیون··· 408‏

‏حکم آهنگ ها و سرودهای پخش شده از صدا و سیما··· 408‏

‏غیبت کردن از مجری برنامه تلویزیون··· 436‏

‏تماشای تصاویر و فیلم های تلویزیونی··· 437‏

قوانین و مقررات دولتی‏··· 444‏

‏انجام فریضه نماز در ادارات··· 444‏

‏رعایت مقررات در ادارات، مراکز آموزشی و درمانی··· 449‏

‏استفاده از اموال و امکانات عمومی و دولتی··· 463‏

‏جمع آوری دست فروش ها در خیابان··· 500‏

‏مصرف آب و برق··· 501‏

‏اطاعت از مسئولین و ولایت اداری··· 504‏

‏انعام دادن برای تسریع در امور··· 506‏

‏حقوق و مزایای دریافتی از دولت··· 507‏

‏استخدام و فعالیت افراد غیر مسلمان در ادارات دولتی··· 524‏

‏قانون واگذاری اراضی موات شهری و مقررات دولتی در باب زمین··· 524‏

‏تعیین شروط الزامی از طرف دولت··· 534‏

‏تعریض جاده و خسارات وارده به افراد··· 537‏

‏تحصّن و اعتصاب در ادارات··· 538‏

‏تصرف اموال گروه های معاند و فراری··· 538‏

‏تقلّب در امتحانات و گرفتن مدرک··· 539‏

‏قانون کار و دستمزد کارگران··· 541‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ع

‏کاهش ارزش پول کشور··· 542‏

‏مالکیت ارز حاصل از فروش نفت برای دولت··· 543‏

‏قوانین و مقررات گمرک··· 544‏

‏شرکت در احزاب و گرو‏ه های سیاسی··· 546

‏اخذ اجرت برای انجام کارهای خلاف مقررات··· 546‏

‏هیأت های تحقیق در ادارات و ارگان ها··· 547‏

‏تخلف از مقررات دولتی··· 552‏

‏جریمه های دولتی··· 556‏

راهنمایی و رانندگی‏··· 562‏

مقررات نیروهای مسلح‏··· 566‏

‏استفاده از لباس و وسائل شخصی اهدایی از طرف ن‏یروهای مسلح··· 572

خرید و فروش اسلحه‏··· 580‏

خرید و فروش و تقسیم اجناس سهمیه ای‏··· 583‏

خرید و فروش اجناس قاچاق‏··· 618‏

مالیات و عوارض‏··· 625‏

عزاداری‏··· 634‏

‏تعزیه و شبیه خوانی··· 640‏

‏قمه زدن··· 654‏

رضایت والدین‏··· 656‏

مسائل اجتماعی بانوان‏··· 694‏

‏شرکت بانوان د‏ر اجتماعات و فعالیت در ارگان های اسلامی··· 694

‏شرکت بانوان در جبهه··· 697‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ف

‏کار کردن بانوان در مراکز و ادارات··· 698‏

‏تحصیل و تدریس بانوان··· 702‏

‏رانندگی بانوان··· 709‏

‏شرکت بانوان در مسابقات ورزشی··· 715‏

‏مشورت با بانوان··· 715‏

‏آرایش بانوان··· 716‏

مسابقات ورزشی‏··· 721‏

‏حل کردن جدول··· 724‏

معارف و مسائل اسلامی‏··· 726‏

‏قرآن مجید و مسائل مربوط به آن··· 736‏

‏دعا خواندن··· 741‏

‏تمثال های منتسب به معصومین··· 743‏

‏استخاره··· 745‏

‏حجیت خواب و تعبیر آن··· 748‏

‏معنای زهد و پارسایی··· 751‏

‏اختیار عزلت و گوشه گیری··· 751‏

‏رعایت نو‏بت··· 752

‏سطح زندگی خانواده مسلمان··· 752‏

‏پرهیز از اختلاف··· 753‏

‏اعتقادات باطل و خرافات··· 753‏

‏گدایی کردن··· 754‏

‏خواندن زیارتنامه در حرم امامزادگان··· 754‏

‏مدرک استنباط احکام شرعی··· 755‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ص

‏ترک درس طلبگی··· 755‏

‏تشخیص و تعیین اهم··· 756‏

‏تنظیم عریضه و شکایت نامه برای دیگران··· 761‏

‏تقلید صدای دیگران··· 761‏

‏شکل لباس و کلاه··· 761‏

‏مراجعه به پزشک ضد انقلاب··· 762‏

‏حجیت اطمینان··· 762‏

‏خطاب کردن افراد به برادر و خواهر··· 763‏

‏نحوه تدوین توضیح المسائل··· 763‏

مسائل امنیتی و کشورهای بیگانه‏··· 765‏

‏رعایت قوانین کشورهای بیگانه··· 766‏

‏معاملات با سایر ملل··· 770‏

ولایت فقیه‏··· 771‏

‏تصرف در اموال حکومت های ظالم··· 775‏

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ق