فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
انقلاب سفید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

انقلاب سفید

انقلاب سفید

‏مقامات امریکایی به هنگام سفر شاه به امریکا خیلی سرد و بدون تشریفات به‏‎ ‎‏استقبالش می آیند و حتی کندی بعد از گذشت حدود سه روز از سفر شاه، به او اجازه‏‎ ‎‏ملاقات در کاخ سفید می دهد. در این دیدار است که شاه درخواست برکناری امینی را‏‎ ‎‏مطرح می کند و می خواهد خودش مجری بی چون و چرای برنامه های امریکایی شود.‏‎ ‎‏بعد از اتمام ملاقات، شاه در حالی که برق شادی در چشمانش می درخشد از کاخ‏‎ ‎‏خارج می شود و موافقت نامه ای را که درخصوص اجرای برنامه های امریکا‏‎ ‎‏از جمله برنامه شش ماده ای با کندی امضا کرده، با خوشحالی به همراهانش که زاهدی‏‎ ‎‏هم جزو آنها بود نشان می دهد. به هنگام بازگشت شاه به ایران، برای اینکه مردم را‏‎ ‎‏طرفدار و حامی او نشان بدهند عده ای را از اطراف و اکناف ایران به همراه مزدوران‏‎ ‎‏خودشان به پیشواز وی فرستادند. شاه که موافقت و حمایت امریکایی ها را پیروزی‏‎ ‎‏بزرگی برای خودش تلقی می کرد عده ای از قلم به مزدها را واداشت که در روزنامه ها به‏‎ ‎‏تعریف و تمجید از برنامه شش ماده ای بپردازند و از روحانیت و مراجع که می دانست‏‎ ‎‏قطعاً با این برنامه نیز مخالفت خواهند کرد به عنوان ارتجاع سیاه و کهنه پرست و مرتجع‏‎ ‎‏یاد کنند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 116